Aktivizace rodin ohrožených sociální exkluzí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Aktivizace rodin ohrožených sociální exkluzí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hozová, Leona
dc.contributor.author Kopecká, Alice
dc.date.accessioned 2010-07-17T16:42:53Z
dc.date.available 2010-07-17T16:42:53Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8936
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje na sociálně aktivizační služby poskytované rodinám s dětmi, které selhávají při plnění funkcí rodiny a mohou tak ohrozit zdravý vývoj dítěte. V teoretické části práce poukazuji na významnou funkci rodiny, její důležitou roli v životě dítěte. Popisuji, jak stát legislativně, především formou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zajišťuje ochranu práva dítěte na jeho zdravý vývoj, když rodina není schopna plnit své základní funkce a jaké stát podniká kroky v zlepšování péče o ohrožené děti. Dále přibližuji způsoby sociální práce s rodinou, které směřují k zajištění obnovy narušených funkcí rodiny. V praktické části práce představuji sociálně aktivizační služby, které poskytuje nezisková organizace Azylový dům pro ženy a matky o.p.s. ve Vsetíně, ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Vsetín. Formou kvalitativního výzkumu zjišťuji, jaký význam mají poskytované sociálně aktivizační služby pro sociálně znevýhodněné rodiny, jak mohou aktivovat rodiny k ozdravění rodinného prostředí, aby rodina byla schopna zajistit dítěti jeho fyzické i psychické potřeby a měla pozitivní vliv na utváření jeho osobnosti. cs
dc.format 78 s., 43 s. příloh cs
dc.format.extent 2858758 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject sanace rodiny cs
dc.subject sociálně aktivizační služby cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject sociální práce s rodinou cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject Family en
dc.subject family rescue en
dc.subject social activization services en
dc.subject social-legal children protection en
dc.subject social work with family en
dc.subject quantitative research en
dc.title Aktivizace rodin ohrožených sociální exkluzí cs
dc.title.alternative Activision of Families in the Menace the Social Exlusion en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nedělníková, Dana
dc.date.accepted 2009-06-24
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on social activization services providing for families with chil-dren, that fail in fulfilling the family functions, so that they can endanger a healthy progress of a child. In theoretic part of my thesis I refer to important family function and its status in a child's life. I describe, how the state legislatively, mainly by the law of social-legal chil-dren protection, supports protection of children rights on their healthy child's progress, in case of the fact that the family is not able to fulfill its basic functions. Further on, I describe what steps the state makes to increase the care of children in danger. I also report ways of social work with family, that tend to recover defective family functions. In practical part of the thesis I present social activization services provided by non-profit organization Asylum for mothers with children Vsetin in cooperation with Social-legal protection of children department by the Municipal authority of Vsetin. Through the quantitative research I find out the meaning of social activization services provided for socially disadvanteged families, how they can enable the families to make better their family atmosphere, so that the family would be able to provide the child its physical and mentally needs a have positive influence on its personality creation. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12100
dc.date.assigned 2009-02-17
utb.result.grade C
local.subject sociální vyloučení cs
local.subject rodiny ohrožené cs
local.subject social exclusion en
local.subject endangered family en


Files in this item

Files Size Format View
kopecká_2009_dp.pdf 2.726Mb PDF View/Open
kopecká_2009_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
kopecká_2009_op.doc 36Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account