Možnosti školní družiny v oblasti prevence sociálně patologických jevů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti školní družiny v oblasti prevence sociálně patologických jevů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Lukášová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:33:16Z
dc.date.available 2010-07-17T17:33:16Z
dc.date.issued 2009-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9045
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení a navržení možností školní družiny v prevenci a eliminaci sociálně patologického chování žáků základní školy. Základním úkolem školní družiny je zajištění zájmového vzdělávání, realizované formou odpočinkových, rekreačních, zájmových a veřejně prospěšných činností. Jejich správné provádění významným způsobem eliminuje vznik sociálně patologických jevů ve škole a školní družině. Základem úspěšné činnosti školní družiny je osobnost vychovatele. Vychovatel by měl mít určité vzdělanostní a osobnostní předpoklady, především by však měl mít kladný přístup k dětem a výchovné práci. K zajištění plánovité, pestré a vyvážené činnosti školní družiny je nezbytné, aby byl vytvořen plán, takovýmto plánem je školní vzdělávací program školní družiny. Správně koncipovaný školní vzdělávací program školní družiny, formující vyváženě požadované kompetence žáků, působí výrazným způsobem v eliminaci a prevenci sociálně patologického chování školní mládeže. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 435550 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociálně patologické chování cs
dc.subject žák základní školy cs
dc.subject školní družina cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject školní vzdělávací program cs
dc.subject socio-pathological behavior en
dc.subject pupil en
dc.subject elementary school en
dc.subject school club en
dc.subject educator en
dc.subject competency en
dc.subject school education program en
dc.title Možnosti školní družiny v oblasti prevence sociálně patologických jevů cs
dc.title.alternative Possibilities of school club in the field of prevention of socially pathological phenomena en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2009-06-17
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis is focused on the design options and assessment of the school club in the prevention and elimination of socio-pathological behavior of elementary school pupils. The basic task of the school club is to ensure the interest education, realized through rest, leisure, interest and public interest activities. The correct activity implementation significantly eliminates the creation of social-pathological behavior in the school and the school club. The personality of educators is basis for successful activity the school club. Educator should have a certain educational and personal attributes, especially, however, should have a positive approach to children and educational work. To ensure programmed, varied and balanced activities of the school activity club, it is necessary to create a plan. The school education program of school club is such plan. Properly designed school education program of school club, balanced forming pupil competencies significantly operates in the elimination and prevention of social-pathological behavior of school children. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016084
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade A
local.subject prevence sociálně patologických jevů cs
local.subject prevention of social-pathological phenomena en


Files in this item

Files Size Format View
lukášová_2009_bp.pdf 425.3Kb PDF View/Open
lukášová_2009_vp.doc 47.22Kb Microsoft Word View/Open
lukášová_2009_op.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account