Projektování flexibilních výrobních systémů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projektování flexibilních výrobních systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trnka, František
dc.contributor.author Šofr, Luděk
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:38:43Z
dc.date.available 2010-07-17T17:38:43Z
dc.date.issued 2009-09-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9053
dc.description.abstract Předložené teze dizertační práce s názvem "Projektování flexibilních výrobních systémů" se zabývá problematikou využití metod průmyslového inženýrství v praxi, konkrétně v analýze a projektování výrobních systémů v prostředí masové kustomizace. Práce analyzuje hlavní konkurenční faktory výrobních systémů a jako hlavní prvek definuje flexibilitu. Jsou porovnávané rozličné výrobní koncepty - počítačová integrace, digitální podnik, Just in Time, Lean Production, Lean Management, Lean Consumption, Toyota Production System, Lean Six Sigma, World Class Manufacturing, World Class Business, Theory of Constraints (TOC), Fraktálový podnik, podnikové sítě, segmentovaný podnik, modulární podnik, focused factory, virtuální podniky, Jsou diskutovány také rozličné přístupy k projektování výrobních systémů a jejich slabé stránky. Cíle dizertační práce jsou: Definování struktury a prvků flexibilního podniku, návrh základních metrik pro měření flexibility podniku, vývoj integrované metodiky projektování flexibilního podniku, dopracování stávající metodiky projektování výrobních systémů o prvky projektování pracovníků, jejich organizace a zapojení do kontinuálního systému zlepšování, propojení vývoje výrobků, technické přípravy výroby a projektování výrobních systémů do integrovaného systému, integrace systematických přístupů (systémové inženýrství, projektové řízení, DMAIC) s metodami štíhlého podniku a s nástroji dynamické simulace, ověření metodiky v praxi cs
dc.format.extent 6191243 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Štíhlá výroba cs
dc.subject projektování výrobních systémů cs
dc.subject pružná výroba cs
dc.subject mapování toku hodnot cs
dc.subject masová kustomizace cs
dc.subject Lean production en
dc.subject design of manufacturing systems en
dc.subject flexible production en
dc.subject value stream mapping en
dc.subject mas customization en
dc.title Projektování flexibilních výrobních systémů cs
dc.title.alternative Design of Flexible Manufacturing Systems en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Košturiak, Ján
dc.contributor.referee Tuček, David
dc.date.accepted 2009-12-03
dc.description.abstract-translated Theses of this dissertation thesis titled "Design of flexible manufacturing systems"deals with questions of usage of industrial engineering in practice, concretely in analysis and design of manufacturing systems in the mass customization environment. Dissertation thesis analyses the main competitive factors of manufacturing systems and as the main element defines the flexibility. Different manufacturing concepts are compared - computer integration, digital factory, Just in Time, Lean Production, Lean Management, Lean Consumption, Toyota Production System, Lean Six Sigma, World Class Manufacturing, World Class Business, Theory of Constraints (TOC), Fractal company, enterprise networks, segmented factory, modular factory, focused factory, virtual enterprises, Also the different approaches to design of manufacturing systems and their weaknesses are discussed The goals of the dissertation thesis are: Defining of the structure and elements of flexible enterprise, design of basic metrics for production flexibility measurement, design of integrated methodology for design of flexible factory, enhancement of structure and components of a flexible factory, proposal of basic metrics for measurement company flexibility, development of integrated mechanic of planning flexible factory, current methodology of production systems projecting to be finalized concerning elements of workers planning, their organization and involvement into continuous system of improving, connection of product development, technical preparation of production and projecting of productions systems into an integrated system, integration of systematic accesses (system engineering, project leading, DMAIC) with the methods of slim company and with the tools of dynamic simulation, methodic verification in practice. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 13797
dc.date.assigned 2002-09-01


Files in this item

Files Size Format View
šofr_2009_dp.pdf 5.904Mb PDF View/Open
šofr_2009_vp.pdf 196.9Kb PDF View/Open
šofr_2009_op.pdf 80.58Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account