Výchova a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ Tupesy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchova a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ Tupesy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava cs
dc.contributor.author Machová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T08:59:36Z
dc.date.available 2010-07-19T08:59:36Z
dc.date.issued 2010-04-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12368
dc.description.abstract Diplomová práce, "Výchova a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ Tupesy" je zaměřena na obecnou problematiku specifických poruch učení, možnosti nápravy a reedukace, skládá se ze dvou částí teoretické a praktické. První část diplomové práce se zabývá SPU v obecné rovině a to vymezením terminologie, klasifikací projevů, příčinami a diagnostikou SPU a to v běžné třídě základní školy nebo na odborném pracovišti, přístupem k dětem s poruchami učení, vzděláváním, hodnocením a klasifikací žáků se SPU. Dále pak prevencí, reedukací, zde se blíže zabývá alternativními metodami reedukace, a je zakončena individuálním vzdělávacím programem a individuálním vzdělávacím plánem. Druhá, praktická část se zabývá problematikou SPU na 2. stupni ZŠ Tupesy. Vzhledem ke snaze o hlubší proniknutí do problémů jednotlivých žáků jsem zvolila kvalitativní výzkumné šetření. Kde je těžiště tvořeno případovými studiemi - kazuistikami 4 žáků 2. stupně ZŠ Tupesy. Součástí praktické části je také charakteristika zařízení a metodologie. V závěrečné části jsou shrnuty výsledky šetření, vyhodnocení rozhovorů s třídními učiteli jednotlivých respondentů a závěr diplomové práce. cs
dc.format 122 s., 20 s. příloh. cs
dc.format.extent 1656713 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject SPU cs
dc.subject LMD cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject žák cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject klasifikace cs
dc.subject prevence cs
dc.subject reedukace cs
dc.subject DDF cs
dc.subject individuální vzdělávací program cs
dc.subject individuální vzdělávací plán cs
dc.subject SLD en
dc.subject Light Brain Dysfunction en
dc.subject diagnosis en
dc.subject education en
dc.subject pupil en
dc.subject evaluation en
dc.subject classification en
dc.subject prevention en
dc.subject reeducation en
dc.subject DDF en
dc.subject individualized education program en
dc.subject an individual education plan en
dc.title Výchova a vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni ZŠ Tupesy cs
dc.title.alternative Upbringing and education of pupils with specific learning disabilities to 2nd grade primary school Tupesy en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva cs
dc.date.accepted 2010-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The thesis, "Upbringing and education of pupils with specific learning disabilities to 2nd grade primary school Tupesy" focuses on the general issue of specific learning disabilities, remedial options and re-education. It consists of two parts: theoretical and practical. The first part deals with learning disabilities in general and the definition of terminology, classifications, symptoms, causes and diagnosis, and learning disabilities at primary school or in the professional workplace, access to children with learning disabilities, education, evaluation and classification of pupils with SLD. Furthemore, it deals with the prevention, remedy and also with alternative methods of re-education. The thesis ends with an individual educational programme and individual educational plan. The second, practical part deals with SLD in the 2nd grade at primary school in Tupesy. Due to the efforts of a deeper insight into problems of individual students, I chose the qualitative research where the center of gravity consists of case studies - 4 case reports of pupils of 2nd grade at primary school in Tupesy. The characteristics and metodology are also the part of the thesis. The final section summarizes results of investigation, evaluation of interviews with classroom teachers of individual respondents and conclusion of the thesis. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14009
dc.date.assigned 2010-01-12 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
machová_2010_dp.pdf 1.579Mb PDF View/Open
machová_2010_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
machová_2010_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account