Specifika vzdělávání a volnočasové aktivity mentálně postižených

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifika vzdělávání a volnočasové aktivity mentálně postižených

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doňková, Olga cs
dc.contributor.author Vašicová, Lada cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T09:08:59Z
dc.date.available 2010-07-19T09:08:59Z
dc.date.issued 2010-03-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12380
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá specifiky vzdělávání a volnočasovými aktivitami osob s mentálním postižením. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Vychází především z odborných publikací, zákonné úpravy ČR a internetových zdrojů. První kapitola se zabývá problematikou mentálního postižení, příčinami, klasifikací a diagnostikou mentální retardace. Kapitola druhá je zaměřena na vzdělávání mentálně postižených lidí od předškolního, školního vzdělávání po profesní a další vzdělávání včetně činnosti školských poradenských zařízení, jedna z podkapitol je věnována integraci mentálně postižených do běžného školského systému. Možnosti volnočasových aktivit pro mentálně postižené děti i dospělé včetně různých druhů terapií v sobě zahrnuje kapitola třetí. Čtvrtá kapitola obsahuje empirickou část práce ? dotazníkové šetření volnočasových aktivit žáků Základní školy speciální a praktické v Brně ? Lesné. cs
dc.format 95 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1135648 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject vzdělávání mentálně postižených cs
dc.subject integrace cs
dc.subject volnočasové aktivity mentálně postižených cs
dc.subject terapie cs
dc.subject Mental retardation en
dc.subject education of mentaly disabled en
dc.subject integration en
dc.subject leisure activities of mentally disabled en
dc.subject therapies en
dc.title Specifika vzdělávání a volnočasové aktivity mentálně postižených cs
dc.title.alternative Specifics of education and leisure activities of mentally disablead en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Přinosilová, Dagmar cs
dc.date.accepted 2010-05-12 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the education and leisure activities of people with mental retardation disabilities. The work consists of theoretical and practical parts. Based primarily on technical publications, legal regulation of CR and internet resources. The first chapter deals with mental retardation, causes, classification and diagnosis of mental retardation. The second chapter is focused on training activities, including school counseling services, one of the sub-chapters is devoted to the integration of the mentally disabled into the regular school system. Leisure time activities for mentally handicapped children and adults, including various types of therapies includes the third chapter. The fourth chapter contains the empirical part - survey leisure time activities of elementary school pupils and special practice in Brno - Lesna. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16924
dc.date.assigned 2008-11-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vašicová_2010_dp.pdf 1.083Mb PDF View/Open
vašicová_2010_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
vašicová_2010_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account