Antropologické a pedagogické aspekty multikulturního ošetřovatelství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Antropologické a pedagogické aspekty multikulturního ošetřovatelství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cichá, Martina
dc.contributor.author Vaculíková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-19T18:17:10Z
dc.date.available 2010-07-19T18:17:10Z
dc.date.issued 2010-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13086
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce - Antropologické a pedagogické aspekty multikulturního ošet-řovatelství jsem si vybrala z důvodu neustále narůstající migrace obyvatel, zvyšujících se požadavků na vzdělání a kvalifikaci všeobecných sester a zejména z důvodu stále častějšího se setkávání s klienty jiné národnosti či etnika v našich nemocničních zařízeních. Multi-kulturní ošetřovatelství je dle mého názoru velmi aktuální a dosud ne zcela objasněné téma. Považuji proto za zajímavé zjistit, jak na tom všeobecné sestry znalostně jsou, zda mají zájem o tuto oblast, zda se ve své praxi setkávají s jinými menšinami a zda jsou schopny poskytnout kvalitní, kulturně podmíněnou péči. V teoretické části práce seznamuji s problematikou multikulturního ošetřovatelství, objas-ňuji jednotlivé pojmy, nastiňuji legislativu, která se vztahuje k péči o cizince, zabývám se modelem transkulturního ošetřovatelství Madeileine Leininger a poukazuji na jednotlivá specifika ošetřovatelské péče u vybraných národnostních, kulturních či etnických menšin. V praktické části naplňuji pomocí dotazníkového šetření mnou stanovené cíle, porovnávám získané informace mezi sestrami se střední zdravotnickou školou a sestrami - bakalářkami s vysokou školou a navrhuji řešení pro praxi. cs
dc.format 91 s., 20 s. příloh cs
dc.format.extent 2851147 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etnikum cs
dc.subject kultura cs
dc.subject multikulturní ošetřovatelství cs
dc.subject náboženství cs
dc.subject národnost cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject zdravotní sestra cs
dc.subject ethnicity en
dc.subject culture en
dc.subject multicultural nursing en
dc.subject religion en
dc.subject nationality en
dc.subject nursing care en
dc.subject nurse en
dc.title Antropologické a pedagogické aspekty multikulturního ošetřovatelství cs
dc.title.alternative Anthropological and pedagogical aspects of multicultural nursing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krátká, Anna
dc.date.accepted 2010-06-24
dc.description.abstract-translated The theme of my bachelor thesis is Anthropological and pedagogical aspects of multicul-tural nursing. I chose this topic because of the constantly growing population migration, increasing demand for education and skills of nurses and especially because of the more frequent meetings with clients, other nationalities or ethnic groups in our hospitals. In my opinion multicultural nursing is a very recent and not yet fully explained theme. Therefore I consider it interesting to see the level of knowledge that sisters have, whether they are in-terested in this field, whether they get together with other ethnic minorities and whether they are able to provide high-quality, culturally conditioned care. The theoretical part deals with a familiarization with the problems of multicultural nursing, I clarify the various concepts, outline the legislation that relates to the care of foreigners, I focus on a model of transcultural nursing established by Madeleine Leininger and I point to the specifics of individual nursing care for selected national, cultural or ethnic minorities. The practical part deals with the questionnaire survey, I compare the information obtained among nurses with the secondary medical school education and sisters with university edu-cation and I propose solutions for the practice. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 14727
dc.date.assigned 2010-02-04
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaculíková_2010_bp.pdf 2.719Mb PDF View/Open
vaculíková_2010_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
vaculíková_2010_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account