Korupce a Etický kodex v Policii České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Korupce a Etický kodex v Policii České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šimková, Věra
dc.contributor.author Heichel, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-20T01:43:31Z
dc.date.available 2010-07-20T01:43:31Z
dc.date.issued 2010-03-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13580
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje vznik, vývoj etických kodexů a korupce na našem území. V úvodní části jsou definovány nejdůležitější pojmy. Zkoumá uplatnění etického kodexu v prostředí současné policie a možné faktory nežádoucího prorůstání korupce do Policie České republiky. Také se zabývá vývojem norem upravující chování, jednání a vstupování od dob četnictva přes jednotlivá historická období po současnost. Dále neopomíjí příčiny korupce a metody boje proti korupci. Nejsou opomenuty historické prameny vzniku etických kodexů od norem náboženských přes normy světské, např. přijetí dokumentu ?Kodex pro chování osob odpovědných za provádění zákonů? schváleným Valným shromážděním Spojených národů rezolucí č. 34/169 z roku 1979 po Rozkaz Policejního prezidenta č. 1/2009 Etický kodex Policie ČR. Popisuje význam osobnostní a sociální výchovy na boji proti korupci. Popisuje edukační proces Etického kodexu u PČR. V základních rysech jsem osvětlil pojem, podstatu, význam a funkci Etického kodexu v současné policii a přínos edukačního procesu na jeho osvojení v řadách policie. Popsal jsem základní problémy v celoživotním vzdělávání policistů a rozvíjím myšlenku zařazení e-learningu do procesu vzdělávání v policii. Provedený průzkum zmapoval vědomosti policistů o etickém kodexu a hledá korupční faktory v práci policie. Také byl průzkum zaměřen na názory policistů na korupční jednání a možná opatření, která by tomuto negativnímu jevu zabránily v rozšiřování mezi policisty. Na základě teoretického poznání a zjištění v průzkumu jsou navrhovány opatření a to jak systémová, tak i praktická opatření ke zlepšení a prevenci na základních útvarech policie. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 4997480 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Etický kodex cs
dc.subject korupce cs
dc.subject podstata cs
dc.subject geneze cs
dc.subject faktory cs
dc.subject četnictvo cs
dc.subject historie policie cs
dc.subject služební přísaha cs
dc.subject e-learning cs
dc.subject EFQM cs
dc.subject Comunity policing cs
dc.subject pojem policie cs
dc.subject profesní etika cs
dc.subject pracovní morálka cs
dc.subject významné etické kodexy cs
dc.subject edukační proces cs
dc.subject osobnostní a sociální výchova cs
dc.subject Ethical code en
dc.subject corruption en
dc.subject essence en
dc.subject genesis en
dc.subject factors en
dc.subject gendarmes en
dc.subject history of the police en
dc.subject official oath en
dc.subject e-learning en
dc.subject EFQM en
dc.subject community policing en
dc.subject the concept of the police en
dc.subject professional ethics en
dc.subject work attitude en
dc.subject important international ethical codes en
dc.subject educational process en
dc.subject personality and social education en
dc.title Korupce a Etický kodex v Policii České republiky cs
dc.title.alternative Coruption and Ethic code in PČR en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jílek, Dalibor
dc.date.accepted 2010-05-13
dc.description.abstract-translated This thesis describes the origin, development of ethical codes and progress of corruption on our territory. The introductory part contains the definition of the most important terms. It explores the issue of application of the Ethical Code within the contemporary Police Department of the Czech Republic, and the potential factors of undesirable interference of corruption in the Police Department of the Czech Republic. It also explores the development of regulations that concern behavior, acting and joining since the gendarme times through particular historical periods up to present. Futhermore, it does not omit the causes of corruption and the methods of combatting corruption. Due attention is paid to historical materials related to the origin of ethical codes starting with the religious regulations up to the secular regulations, e. g. acceptance of the document ?Code of behavior of officers responsible for enforcing the law? passed by the General Assembly of the United Nations Organization in the resolution No. 34/169 in 1979 up to the Direction of the Police President No. 1/2009 Ethical Code of the Police Department of the Czech Republic. It describes the meaning of personality and social education in combatting corruption. It describes the educational process of the Ethical Code within the Police Department of the Czech Republic. I have outlined the notion, essence, meaning and function of the Ethical Code within the contemporary Police Department of the Czech Republic, and the contribution of the educational process to its indoctrination withing the Police. I have described the fundamental problems in the lifelong learning of police officers, and I develop the idea of incorporation of e-learning into the educational process with the Police Department. The practical research has mapped the police?s knowledge of the Ethical Code, and it searches the corruption factors in the police work. Also, the research has focused on the police officers? attitudes to the corruption behavior, and the potential measures that would prevent this negative feature from spreading among the police. Based on the theoretical findings and research, there is a proposal of measures, both systematic and practical measures, aimed at improval and prevention at the local police departments. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16635
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
heichel_2010_dp.pdf 4.765Mb PDF View/Open
heichel_2010_vp.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open
heichel_2010_op.doc 415.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account