Vliv rodiny a kariérního poradenství na profesní orientaci žáků základních škol ve městě Bohumín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv rodiny a kariérního poradenství na profesní orientaci žáků základních škol ve městě Bohumín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musilová, Marcela cs
dc.contributor.author Třaskošová, Karin cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T03:06:56Z
dc.date.available 2010-07-20T03:06:56Z
dc.date.issued 2010-04-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/13741
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vlivem rodiny a kariérního poradenství na profesní orientaci s přihlédnutím na rozhodování o volbě povolání u žáků devátých tříd základních škol ve městě Bohumín. Teoretická část se zaměřuje na definování základních pojmů problematiky profesní orienta-ce, na charakteristiku významu lidské práce a vzdělání pro život člověka, včetně popisu možností vzdělávací soustavy České republiky a její návaznosti na trh práce. Dále je pozor-nost věnována rodině jako nejdůležitějšímu činiteli socializace a kariérnímu poradenství za-měřenému na žáky devátých tříd základních škol. V praktické části se nachází kvantitativní výzkum, který byl proveden na všech základních školách města Bohumín, na kterých ve školním roce 2009/2010 probíhala výuka devátých tříd. Výzkum zjišťoval rozdíly v profesní orientaci žáků devátých tříd základních škol, tedy ve výběru dalšího vzdělávání po ukončení základní školy ve vztahu k vlivu rodičů a kariér-ního poradenství, zájmům žáků a dosaženého vzdělání rodičů. cs
dc.format 98 s. cs
dc.format.extent 1382271 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject profesní orientace cs
dc.subject povolání cs
dc.subject volba povolání cs
dc.subject lidská práce cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject vzdělávací soustava ČR cs
dc.subject přístup rodičů ke vzdělání cs
dc.subject kariérové poradenství cs
dc.subject rozhodování o profesní orientaci cs
dc.subject vocational profession en
dc.subject occupation en
dc.subject vocational selection en
dc.subject human work en
dc.subject education en
dc.subject educational system in the Czech republic en
dc.subject approach of parents to education en
dc.subject job consultancy en
dc.subject decision about vocational selection en
dc.title Vliv rodiny a kariérního poradenství na profesní orientaci žáků základních škol ve městě Bohumín cs
dc.title.alternative Family influence and careers the professional orientation pupils of school in town Bohumín en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Marášková, Ivana cs
dc.date.accepted 2010-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is dealing with the influence of the family and job consultancy on vocational profession with the view of decision of vocational selection at pupils of 9th grades at basic schools in the town Bohumín. The theoretical part is concentrated on basic ideas of vocational profession questions, characterization of the meaning of human work and education for human life, together with description of possibilities in educational system in the Czech republic and its sequence on employment market. The attention is also paid to the family as the most important agent of socialization and job consultancy concentrated on pupils of 9th grades at basic schools. In the practical part there is the quantitative research which was made at all basic schools in Bohumín where the education of 9 th grades was in progress in the school year 2009/10. The research investigated the differences in vocational profession of pupils of 9th grades at basic schools, in the choice of further education after finishing basic school in relation with the influence of parents and job consultancy, interests of pupils and achieved education of parents. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14048
dc.date.assigned 2010-01-12 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
třaskošová_2010_dp.pdf 1.318Mb PDF View/Open
třaskošová_2010_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
třaskošová_2010_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account