Bezpečnost klienta při poskytování ošetřovatelské péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnost klienta při poskytování ošetřovatelské péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Karafiátová, Michaela cs
dc.contributor.author Krystýnová, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T05:44:49Z
dc.date.available 2010-07-20T05:44:49Z
dc.date.issued 2010-06-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14045
dc.description.abstract Hlavním tématem této bakalářské práce je bezpečnost klienta při poskytování ošetřovatel-ské péče. V teoretické části jsem se věnovala problematice řízení a předcházení rizik ve zdravotnic-kých zařízeních, funkcím manažera rizik a také legislativní podpoře státu v otázce bezpečí klienta. Také jsem se zaměřila na nejčastější rizika, pochybení a omyly zdravotnického personálu a na faktory jejich vzniku. V posledním oddíle teoretické části jsem se zabývala řešením problémů pochybení spolu s návrhem vhodných opatření a praktických rad pro jejich prevenci. Praktická část mé práce obsahuje výsledky z pozorovacího šetření, ve kterém jsem mapo-vala nejčastější chyby a rizika na ošetřovacích jednotkách. Práci jsem ještě doplnila vý-sledky dotazníkového šetření. Cílem je získat přehled o nejčastějších chybách, dodržování a podceňování předpisů v za-jištění bezpečnosti nemocných. Z výsledků šetření vyplynuly nejčastější chyby vyskytující se při poskytová-ní ošetřovatelské péče, které mohou narušit bezpečí klientů. Na základě těchto poznatků byl vytvořen souhrn opatření, která upozorňují personál na nejčastější nedostatky v ošetřovatelské péči. cs
dc.format 136 s., 10 s. příloh cs
dc.format.extent 2075652 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Bezpečnost klienta cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject rizika cs
dc.subject manažer rizik cs
dc.subject pochybení a omyly cs
dc.subject Safety of the client en
dc.subject nursing care en
dc.subject risks en
dc.subject manager of risks en
dc.subject errors and mistakes en
dc.title Bezpečnost klienta při poskytování ošetřovatelské péče cs
dc.title.alternative The safeness of the client when providing nursing care en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Topičová, Petra cs
dc.date.accepted 2010-06-24 cs
dc.description.abstract-translated The main theme of this bachelor thesis is the safety of the client when providing nursing care. In the theoretical part I addressed the problems of management and prevention of risks in health care facilities, the function of manager of risks and state legislative support regard-ing the safety of the client. I also focused on the most common risks, errors and mistakes of medical staff and the factors of their origin. In the last section of the theoretical part I dealt with resolving errors with the proposal of appropriate measures and practical advice for their prevention. The practical part of this work contains the results of observational surveys in which I sur-veyed the most common errors and risks of the care units. I have enhanced this work with the results of a questionnaire survey. The aim is to get an overview about the most frequent errors, observance and underestima-tion of rules in provision of the safety of the patients. The results showed the most common errors which occurred that may affect the safety of the clients. Based on these findings a number of measures were created to draw the attention of the staff to the most common deficiencies in the nursing care. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 14219
dc.date.assigned 2010-01-18 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krystýnová_2010_bp.pdf 1.979Mb PDF View/Open
krystýnová_2010_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
krystýnová_2010_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account