An Analysis of Internal Communications Within the Czech Company Sigma Group, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

An Analysis of Internal Communications Within the Czech Company Sigma Group, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piska, Josef
dc.contributor.author Kočí, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-20T06:36:43Z
dc.date.available 2010-07-20T06:36:43Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14132
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vnitrofiremní komunikací ve společnosti SIGMA GROUP a.s., kterou analyzuje. Snaží se vyhodnotit její silné a slabé stránky a upozornit na ně. To má následně za cíl pomoci zlepšit úroveň vnitrofiremní komunikace ve společnosti. Teoretická část vysvětluje základní pojmy komunikace a dále ji rozvíjí na úroveň komunikace ve firmě. Ta je poté zaměřena na vztahy zaměstnanců, nástroje vnitrofiremní komunikace, zpětnou vazbu a firemní kulturu. Praktická část představuje firmu jako takovou a následně na základě dotazníkového šetření zjišťuje slabé a silné stránky týkající se vnitrofiremní komunikace. Ty jsou poté důkladně rozebrány a vyhodnoceny. Na základě zjištěných výsledků jsou prezentovány návrhy a doporučení, které mají za cíl zlepšit úroveň vnitrofiremní komunikace ve společnosti. cs
dc.format 50s., 3s. příloha (dotazník) cs
dc.format.extent 1695350 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject analýza cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject internal communication en
dc.subject corporate culture en
dc.subject employees en
dc.subject analysis en
dc.subject questionnaire en
dc.title An Analysis of Internal Communications Within the Czech Company Sigma Group, a.s. cs
dc.title.alternative An Analysis of Internal Communications Within the Czech Company Sigma Group, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with internal communication in company SIGMA GROUP a.s, which is analyzed. It tries to evaluate its strong and weak areas and point to them. That has subsequently the aim to help to improve the level of internal communication in the company. Theoretical part explains basic terms of communication which is further developed at the level of corporate communication. It is thereafter aimed on the relationships of employees, internal communication tools, feedback and corporate culture. Practical part presents the company as it is and subsequently on the basis of questionnaire survey discovers strong and weak areas related to internal communication. These are then thoroughly analyzed and evaluated. Suggestions and recommendations are presented on the basis of established results in order to improve the level of internal communication in the company. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11629
dc.date.assigned 2010-01-08
utb.result.grade B
local.subject vnitrofiremní komunikace cs
local.subject kultura organizace cs
local.subject internal communication en
local.subject corporate culture en


Files in this item

Files Size Format View
kočí_2010_bp.pdf 1.616Mb PDF View/Open
kočí_2010_vp.pdf 41.31Kb PDF View/Open
kočí_2010_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account