Connotative indexes of selected brand names. Study in semantics.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Connotative indexes of selected brand names. Study in semantics.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Atcheson, Hana
dc.contributor.author Gabrišová, Karolína
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:38:46Z
dc.date.available 2010-07-20T07:38:46Z
dc.date.issued 2010-05-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14261
dc.description.abstract Táto bakalárska práca s názvom Indexy konotácií vybraných značkových výrobkov je sémantickou analýzou konotačných reťazcov, ktoré sa tvoria na základe postupnosti jednotlivých konotácií. V teoretickej časti sa zaoberám lingvistickým prehľadom sémantiky a sémiotiky, ktoré sú prepojené s významom slova. V praktickej časti sú konotačné reťazce študované z odpovedí jednotlivých respondentov, ktorým sú prezentované reklamy na vybraný výrobok - nealkoholický nápoj značky Kofola. cs
dc.format 51 s., 16 s. příloh cs
dc.format.extent 1665129 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Konotácia cs
dc.subject konotačný index cs
dc.subject konotačný reťazec cs
dc.subject denotácia cs
dc.subject sémantika cs
dc.subject sémiotika cs
dc.subject význam cs
dc.subject slovo cs
dc.subject symbol cs
dc.subject znak cs
dc.subject znakový systém cs
dc.subject emócie cs
dc.subject predstava cs
dc.subject vzťah cs
dc.subject koncept cs
dc.subject textualita cs
dc.subject kontext cs
dc.subject reklama cs
dc.subject spotrebiteľ cs
dc.subject produkt cs
dc.subject značka cs
dc.subject Kofola cs
dc.subject Connotation en
dc.subject connotative index en
dc.subject connotative chain en
dc.subject denotation en
dc.subject semantics en
dc.subject semiotics en
dc.subject meaning en
dc.subject word en
dc.subject symbol en
dc.subject sign en
dc.subject signification system en
dc.subject emotion en
dc.subject notion en
dc.subject relationship en
dc.subject context en
dc.subject textuality en
dc.subject commercial en
dc.subject consumer en
dc.subject product en
dc.subject brand en
dc.subject Kofola en
dc.title Connotative indexes of selected brand names. Study in semantics. cs
dc.title.alternative Connotative indexes of selected brand names. Study in semantics. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis called Connotative indexes of selected brand names is a semantic analysis of connotative chains that are based on the sequence of the particular connotations. In the theoretical part I focus on the linguistic study of semantics and semiotics that are connected to the meaning of word. In the practical part there are connotative chains studied which come from answers of the respondents. They were shown commercials of selected product - soft drink Kofola. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 14054
dc.date.assigned 2010-01-12
utb.result.grade B
local.subject obchodní značky cs
local.subject psychosémantika cs
local.subject reklama cs
local.subject brand name products en
local.subject psychosemantics en
local.subject advertising en


Files in this item

Files Size Format View
gabrišová_2010_bp.pdf 1.587Mb PDF View/Open
gabrišová_2010_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
gabrišová_2010_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account