Vliv deprivace u mládeže v ústavní výchově a péči, postoje rodičů a praktická východiska.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv deprivace u mládeže v ústavní výchově a péči, postoje rodičů a praktická východiska.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Kůrková, Ilona
dc.date.accessioned 2012-03-09T17:19:55Z
dc.date.available 2012-03-09T17:19:55Z
dc.date.issued 2011-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16099
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí. První část se zabývá rodinou jako primárním nástrojem výchovy mládeže a ústavní výchovou, přesněji řečeno výchovou v dětských domovech. Přináší poznatky o rodině jako o systému, kde na pozadí rodiny představuje partnerské soužití, ale také interakci rodiče s dítětem. V další části teoretického rámce představuje vývojová stádia dítěte a srovnává tato vývojová údobí s vývojem deprivovaných dětí. Na pozadí historického vývoje poukazuje na potřebu utváření ústavní péče v Evropě i v České republice. Charakterizuje strukturu současných dětských domovů jako nástrojů výchovy dětí, které nemají možnost být vychovávané primární rodinou. Těžištěm empirické části byl průzkum, jehož se zúčastnilo jedenáct respondentů z dětského domova a stejný počet respondentů kontrolní skupiny gymnázia. Nástrojem k porovnání těchto dvou skupin byl dotazník ADOR. Na základě hypotéz byly zjišťovány případné rozdíly ve výchově, jak je vnímaly respondenti sami. Závěry práce by mohly být užitečné a velice podnětné pro přípravu a zpracování dalších výzkumů v této oblasti. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 1551416 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject deprivace cs
dc.subject výchova cs
dc.subject postoje cs
dc.subject rodič/vychovatel cs
dc.subject family en
dc.subject children en
dc.subject deprivation en
dc.subject education en
dc.subject attitude en
dc.subject parent/tutor en
dc.title Vliv deprivace u mládeže v ústavní výchově a péči, postoje rodičů a praktická východiska. cs
dc.title.alternative Deprivation influence in young people in education and charge of institution, parents'attitude and practical resources (ways out) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is divided into two main parts. The first part deals with the family as a primary tool in youth education, and more specifically institutional care education in children's homes. It provides information on the family as a system where family background is a partner life, but also the interaction of parents with a child. The next section presents the theoretical framework of developmental stages of child development, and compares the period with the development of deprived children. The historical background highlights the need for creation of institutional care in Europe and in the Czech Republic. Characterized by the structure of current children's homes as a tool for education of children who are unable to be raised by the primary family. The focus of the empirical survey which was attended by eleven respondents from the orphanage and the same number of respondents control group grammar school. Tool to compare these two groups became ADOR questionnaire. It was basic of hypothesis to determine possible differences in upbringing and how it perceived the respondents themselves. The conclusion could be very useful and inspiring for the preparation and further researches in this area. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18125
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject rodinná výchova cs
local.subject dětské domovy cs
local.subject náhradní rodinná výchova cs
local.subject deprivované děti cs
local.subject family education en
local.subject children’s homes en
local.subject foster home education en
local.subject deprivation in children en


Files in this item

Files Size Format View
kůrková_2011_bp.pdf 1.479Mb PDF View/Open
kůrková_2011_vp.doc 26.5Kb Microsoft Word View/Open
kůrková_2011_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account