Aktivizační přístupy k pacientům na geriatrickém oddělení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivizační přístupy k pacientům na geriatrickém oddělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Treterová, Silvie cs
dc.contributor.author Řepková, Lucie cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T22:03:11Z
dc.date.available 2012-03-09T22:03:11Z
dc.date.issued 2011-06-03 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16426
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá aktivizací seniorů v nemocniční péči. V teoretické části se za-měřuje na vysvětlení pojmů stáří, stárnutí, seznamuje s problematikou komunikace se seni-ory. Zabývá se aktivizací seniorů, jejím významem a vlivem aktivizace na kvalitu stáří, představuje jednotlivé aktivizační metody, které lze využívat u geriatrických pacientů v nemocnici Podklady k výzkumnému šetření jsou získávány pomocí nestandardizovaného polostruktu-rovaného rozhovoru s pacienty na geriatrickém oddělení v nemocnici krajského typu. Otázky v rozhovoru jsou zaměřeny na zájmy a oblíbené volnočasové aktivity seniorů, na zkušenosti pacientů s předchozí aktivizací v nemocničním prostředí a na jejich vlastní představě o aktivizaci v nemocnici. Výsledky ukazují na skutečnost, že senioři mají o vol-nočasové aktivity v nemocnici zájem, ale zároveň velmi citelně udávají, že tyto aktivity nesmějí narušit jejich léčebný režim. Ze všech nabízených činností by senioři nejvíce uvítali četbu knih, procházky po areálu nemocnice a prosté povídání, na které ošetřující zdra-votnický personál nemá dostatek času. Zajištění aktivizace u geriatrických pacientů v nemocnici je velmi náročné, užívá se vždy specifických metod. cs
dc.format 90 s. (90 600 znaků). cs
dc.format.extent 4346371 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject geriatrický pacient cs
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject aktivizace cs
dc.subject aktivizační metody cs
dc.subject geriatric patient en
dc.subject senior en
dc.subject old age en
dc.subject activation en
dc.subject activation methods en
dc.title Aktivizační přístupy k pacientům na geriatrickém oddělení cs
dc.title.alternative Activation approaches to patients in geriatrics en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krátká, Anna cs
dc.date.accepted 2011-06-23 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the activation of elder people in the hospital care. The theo-retical part focuses on the notion of old age, familiars with the problems of communication with old people. Deals with the activation of seniors, its significance and influence of acti-vation to quality of age, represents the activation methods that can be used in geriatric pati-ents in hospital. The supporting documents to the research investigetion is generated by means of unstan-dardized semistructructured interview with patients on a geriatric ward in regional type of hospital. The questions in interview is focused on the interests and favorite lemure activi-ties of seniors, on the expirience of patients with a previous activation in the hospital and on thein own idea of activation in the hospital. Results show that older people have the leisure activities in the interest of the hospital, but very noticeably indicate that these activi-ties musn't compromise thein therapeutic regimen. The seniors most welcome reading books, walks on the hospital premises and simply talk to the attending medical personal don't have enough time. Ensuring of activation in geriatric patients in hospital is very chal-lenging, always is used specific methods. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 20277
dc.date.assigned 2011-02-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
řepková_2011_bp.pdf 4.145Mb PDF View/Open
řepková_2011_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
řepková_2011_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account