Postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání a integraci žáků s mentálním postižením a způsoby vzdělávání těchto žáků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání a integraci žáků s mentálním postižením a způsoby vzdělávání těchto žáků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela cs
dc.contributor.author Hradilová, Veronika cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T02:41:08Z
dc.date.available 2013-10-06T02:41:08Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/19929
dc.description.abstract Má bakalářská práce se zabývá vzděláváním osob s mentálním postižením. V teoretické části popisuji charakteristiku a klasifikaci mentálního postižení a charakteris-tické znaky osobnosti jedince s postižením. Dále se zabývám vzděláváním, v jedné z kapitol rozlišuji integraci a inkluzi, v další se zabývám jeho historickým vývojem a legislativou, k tomu se přiřazuje podkapitola pojednávající o jednotlivých stupních vzdělávání. V neposlední řadě popisuji didaktické principy využívané při vzdělávání osob s mentálním postižením. Praktická část je realizována kvantitativním výzkumem pomocí dotazníkového šetře-ní. Dotazník je zaměřen na postoje pedagogů v běžných základních školách k inkluzivnímu vzdělávání a integraci žáků s mentálním postižením. Především jde o zjištění postojů peda-gogů k inkluzivnímu vzdělávání, jaké jsou jejich názory nebo zda by raději pro žáky s mentálním postižením volili jinou formu vzdělávání. cs
dc.format 81 s. (18 432) cs
dc.format.extent 3075786 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject integrace cs
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject postoje pedagogů cs
dc.subject Mental Retardation en
dc.subject Mental Disability en
dc.subject Education en
dc.subject Integration en
dc.subject Inclusive Education en
dc.subject Teachers' Approaches en
dc.title Postoje pedagogů k inkluzivnímu vzdělávání a integraci žáků s mentálním postižením a způsoby vzdělávání těchto žáků cs
dc.title.alternative Teachers' Approach towards Inclusive Education and Integration of Pupils with Mental Disability and Ways of Educating Such Pupils en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mitrychová, Lenka cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is dealing with education of individuals with mental disabilities. In the theoretical part, I describe the characteristics and classification of mental disabilities and characteristic features of the personality of the disabled individual. Furthermore, I deal with education and I differentiate between integration and inclusion in one of the chapters. The following chapter concentrates on the historical development and legislation, which is further developed by a sub-chapter on particular stages of education. Last but not least, I describe didactical principles applied on education of mentally disabled individuals. The practical part of my thesis is realized through quantitative research by a ques-tionnaire analysis. The questionnaire is aimed to stances of teachers of primary schools on inclusive education and integration of mentally disabled pupils. Primarily, the aim is to show stances of teachers towards inclusive education, their opinions, or whether they would prefer to choose a different form of education for the mentally disabled pupils. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 24800
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-03 cs


Files in this item

Files Size Format View
hradilová_2012_bp.pdf 2.933Mb PDF View/Open
hradilová_2012_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
hradilová_2012_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account