Bezdomovec jako pacient

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezdomovec jako pacient

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cichá, Martina cs
dc.contributor.author Růžičková, Veronika cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T03:24:59Z
dc.date.available 2013-10-06T03:24:59Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20009
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zjištění a pochopení toho, jak zdravotníci vnímají bezdo-movce jako své pacienty, tj. jaké jsou postoje zdravotnických pracovníků k hospitalizovaným bezdomovcům a jak naopak vnímají bezdomovci zdravotnické pra-covníky při kontaktu s nimi. Předložená práce je z části kompilací poznatků z odborné lite-ratury, z části prezentací výsledků mých vlastních empirických šetření. V teoretické části se věnuji problematice bezdomovectví z hlediska vymezení základních pojmů: bezdomovec, bezdomovectví, sociální vyloučení, formy, příčiny a faktory bezdo-movectví, zdraví bezdomovců. Empirická část práce se vztahuje k provedenému kvalitativnímu výzkumnému šetření, kte-ré se opírá o techniku polostrukturovaného rozhovoru. Získaná data jsou následně analyzo-vána metodou zakotvené teorie a interpretována. Empirická část je zaměřena také na kon-krétní kasuistiky, které jsem získala rozhovory s vybraným vzorkem hospitalizovaných bezdomovců. Dále je bakalářská práce zaměřena především na vnímání bezdomovců z pohledu zdravotníků. cs
dc.format 101 s. (120 717 znaků) cs
dc.format.extent 1937562 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Klíčová slova: bezdomovec cs
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject formy cs
dc.subject příčiny a faktory bezdomovectví cs
dc.subject zdravotní stav bezdomovců cs
dc.subject potřeby bezdomovců cs
dc.subject Key words: homeless en
dc.subject homelessness en
dc.subject social exclusion en
dc.subject forms en
dc.subject causes and factors of home-lessness en
dc.subject health status of homeless needs homeless en
dc.title Bezdomovec jako pacient cs
dc.title.alternative Homeless as a Patient en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana cs
dc.date.accepted 2012-06-13 cs
dc.description.abstract-translated The aim of Bachelor thesis is to identify and understand how health professionals perceive homeless as their patients, i.e. what are the attitudes of health workers to the hospitalized homeless people and how homeless people perceive healthcare workers in contact with them. The present work is a compilation of findings from the expert literature, in part pre-sentations with the results of my own empirical investigation. The theoretical part deals with the issue of homelessness on the part of the definition of basic terms: homeless, homelessness, social exclusion, forms, causes and factors of home-lessness, homeless health . The empirical part of thesis relates to the development of qualitative research, which is based on a technice of structured interview. The obtained data are analyzed by the method of grounded theory and interpreted. The empirical part is also focused on the specific case reports that I have obtained by interviews with a selected sample of hospitalized homeless. Furthermore, the thesis is particularly focused on the perception of the homeless people from the perspective of health professionals. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 23921
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-05-30 cs


Files in this item

Files Size Format View
růžičková_2012_bp.pdf 1.847Mb PDF View/Open
růžičková_2012_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
růžičková_2012_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account