Analýza poskytované péče v rezidenčních zařízeních pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza poskytované péče v rezidenčních zařízeních pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel cs
dc.contributor.author Šílený, Vladimír cs
dc.date.accessioned 2013-10-06T08:34:40Z
dc.date.available 2013-10-06T08:34:40Z
dc.date.issued 2011-11-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20375
dc.description.abstract Diplomová práce je tematicky zaměřena na oblast sociálně ? zdravotnické péče o seniory jako jednu z hlavních disciplín moderní gerontologie. Materiál je rozčleněn do sedmi kapitol, které se dále dělí na menší celky a podkapitoly. Teoretická část se věnuje stáří jako společenskému fenoménu, přibližuje proces stárnutí z pohledu involučních změn a nazírá na stáří ze sociologicko-demografického úhlu pohledu v širších souvislostech. Navazující kapitola je krátkým historickým exkurzem do vývoje sociální péče ve střední Evropě. Zbytek teoretické části je věnován charakteristice ústavní péče jako formy pomoci s ohledem na aktuální stav v rezidenčních zařízení pro seniory na území ČR. Empirická část se zabývá analýzou současného stavu poskytované péče v příspěvkových rezidenčních zařízeních, určených k poskytování sociálně ? zdravotních služeb seniorům. Kvantitativní výzkum, provedený ve dvou vybraných domech pro seniory,posuzuje subjektivní mínění seniorů o úrovni sociální péče v zařízení, v němž jsou umístěni. Výsledky získané výzkumnou sondou jsou následně generalizovány a poté využity k formulaci návrhů na přijetí opatření ke zlepšení úrovně dosavadní péče. Práci doplňuje statistické vyhodnocení získaných dat ilustrované grafickou přílohou. cs
dc.format 142 s. (44.546 znaků) cs
dc.format.extent 3212166 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject společnost cs
dc.subject senior cs
dc.subject klient cs
dc.subject rezidenční zařízení cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject sociálně ? zdravotnická péče cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject úroveň poskytované péče cs
dc.subject základní služby cs
dc.subject nadstandardní služby cs
dc.subject aktivizace cs
dc.subject ergoterapie cs
dc.subject fakultativní a volnočasové aktivity; cs
dc.subject elderly en
dc.subject aging en
dc.subject society en
dc.subject senior en
dc.subject client en
dc.subject residential facilities en
dc.subject homes for the elderly en
dc.subject socio-health care en
dc.subject quality of life en
dc.subject the level of provided care en
dc.subject basic services en
dc.subject premium services en
dc.subject mobilisation en
dc.subject occupation therapy en
dc.subject optional en
dc.subject and leasure activities; en
dc.title Analýza poskytované péče v rezidenčních zařízeních pro seniory cs
dc.title.alternative Analysis of Provided Care in Residential Facilities for Old People en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír cs
dc.date.accepted 2013-05-16 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is thematically focused on the area of socio-health care for the elderly as one of the major disciplines of modern Gerontology. The material is divided into seven chapters, which are further divided into smaller units, and subchapters. The theoretical part is devoted to old age as a social phenomenon, says the aging process from the perspective of involučních changes and around him at the age of sociologicko-demographic point of view in a broader context. The following chapter is a brief historical incursion into the development of social welfare in Central Europe. The rest of the theoretical part is dedicated to the characteristics of institutional care as a form of assistance with regard to the current status in the residential facilities for the elderly in the territory of the Czech republic. The empirical part analyses the current state of care provided in the contribution of residential facilities, intended to provide a socio-health services for seniors. Quantitative research, conducted in two of the homes for the elderly, assesses the subjective opinion of the elderly on the level of social care in a facility, where they are located. The results obtained from research spacecraft are generalized and then used for the formulation of proposals for the adoption of measures to improve the current level of care. The work of the following statistical evaluation of the obtained data are illustrated in a graphic attachment. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29141
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2013-03-29 cs


Files in this item

Files Size Format View
šílený_2013_dp.pdf 3.063Mb PDF View/Open
šílený_2013_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
šílený_2013_op.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account