Pracovní spokojenost zaměstnanců

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pracovní spokojenost zaměstnanců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Gigimovová, Miroslava
dc.date.accessioned 2013-10-06T11:59:32Z
dc.date.available 2013-10-06T11:59:32Z
dc.date.issued 2012-03-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20592
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti zaměstnanců a v souvis-lostí s ní také úrovní vybavenosti řídících a personálních pracovníků a to vše v kontextu k oboru sociální pedagogika. Zájmem je vyzdvihnout význam uceleného komplexního pohledu na pracovní proces a zaměstnance. Práce vyzdvihuje pracovní spokojenost jako předpoklad pro tvorbu stabilních lidských zdrojů jako základu každé organizace a zároveň hovoří o pracovní spokojenosti jako cíli personálního působení. Práce je rozložena do části teoretické a praktické. První část objasňuje pojmy a teorie vztahující se k pracovní spoko-jenosti a pracovní motivaci. Druhá část soustřeďuje pozornost na výzkum, metodiku, zpra-cování získaných dat a následné vyhodnocení výsledků u zvolených skupin respondentů. Výzkum je postaven na rozdělení respondentů do skupiny řídících pracovníků a řadových zaměstnanců a díky tomu přispívá k odkrytí rozdílných postojů v rámci pracovního procesu. To vše i s dalším cílem, posílit význam vzdělávání pro obě skupiny. cs
dc.format 90 cs
dc.format.extent 1834781 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pracovní spokojenost cs
dc.subject pracovní motivace cs
dc.subject pracovní chování cs
dc.subject pracovní výkon cs
dc.subject řadový za-městnanec cs
dc.subject vedoucí pracovník cs
dc.subject řídící pracovník cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject personální řízení cs
dc.subject organizace cs
dc.subject Work satisfaction en
dc.subject work motivation en
dc.subject work behavior en
dc.subject work performance en
dc.subject ordinary employee en
dc.subject manager en
dc.subject questionnaire en
dc.subject study en
dc.subject need en
dc.subject personal management en
dc.subject organization en
dc.title Pracovní spokojenost zaměstnanců cs
dc.title.alternative Job Satisfaction of Employees en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mühlpachr, Pavel
dc.date.accepted 2013-06-03
dc.description.abstract-translated This Bachelor Thesis deals with the question of job satisfaction of employees in connection with a skill of management and personnel officers all in the context of Social pedagogy. The focus is on highlighting the importance of complex view on work process and employees. The Thesis highlights work satisfaction as a presumption of formation of stable human resources as a principle of any organization and also deals with a job satisfaction as the main goal of personal work. The Thesis is divided into the theoretical and practical parts. The first part clarifies terms end theories related to the work satisfaction and work motivation. The second part is focused on study, methodology, collected data processing and evaluating of results related to selected groups of respondents. The study is based on selection of respondents to groups of managers and ordinary employees that reveals differ-ent attitudes to the work process. All this have further aim to strengthen the importance of continuous education for both groups. en
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/20358 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28613
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-24
local.subject spokojenost zaměstnanců cs
local.subject spokojenost v práci cs
local.subject employee satisfaction en
local.subject job satisfaction en


Files in this item

Files Size Format View
gigimovová_2013_bp.pdf 1.749Mb PDF View/Open
gigimovová_2013_vp.doc 92Kb Microsoft Word View/Open
gigimovová_2013_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account