Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Kroměříž a kvalita poskytovaných služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Kroměříž a kvalita poskytovaných služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gojová, Alice
dc.contributor.author Hejdová, Romana
dc.date.accessioned 2013-10-06T12:22:48Z
dc.date.available 2013-10-06T12:22:48Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20626
dc.description.abstract Tato diplomová práce si bere za cíl identifikovat kvalitu poskytovaných služeb Charitní pečovatelské služby, jejímž zřizovatelem je Oblastní charita Kroměříž. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy související s touto problematikou. První je věnována sociálním službám a jejich členění, kapitola druhá je věnována pojmu kvalita a to jak obecně, tak kvalitě v sociálních službách. Pečovatelskou službou, jejím významem v dnešní době i v historii, se zabývá kapitola třetí. Poslední kapitola teoretické části diplomové práce seznamuje s konkrétní pečovatelskou službou, jíž je práce věnována. V praktické části diplomové práce jsou kvantitativním způsobem ověřovány zvolené znaky kvality dotazováním na spokojenost se službou samotných uživatelů Charitní pečovatelské služby a jejich blízkých a rodinných příslušníků. Získané názory jsou následně porovnány. Dalším krokem k ověření kvality služby je také analýza Knihy přání a stížností služby. Zjištění jsou závěrem diplomové práce zpracovány prostřednictvím SWOT analýzy. cs
dc.format 85 s. 18 s. příloh cs
dc.format.extent 4477655 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální služby cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject pečovatelská služba cs
dc.subject uživatel sociální služby cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject pracovník v sociálních službách cs
dc.subject social services en
dc.subject quality en
dc.subject standards for quality of social services en
dc.subject home care services en
dc.subject user of social services en
dc.subject social worker en
dc.subject worker in social services en
dc.title Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Kroměříž a kvalita poskytovaných služeb cs
dc.title.alternative Charity Care Service of the Regional Charity Kroměříž and the Quality of Services Provided en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2013-05-29
dc.description.abstract-translated This thesis aims to identify the quality of services provided charity care services, whose founder is a regional charity Kroměříž. In the theoretical part of the thesis related to this issue. The first is devoted to social services and their classification, the second chapter is devoted to the concept of quality, both in general and in the quality of social services. Nursing, its meaning nowadays and in fact, discussed in Chapter Three. The last chapter of the theoretical part of the thesis introduces a specific nursing home, which is devoted to work. In the practical part of the thesis are quantitatively verified quality features selected respondents on satisfaction with the service users themselves Charity care services and their families and dependents. Opinions obtained are then compared. The next step to verify the quality of service is also an analysis of Suggestions and complaints service. The findings of the thesis are finally processed through the SWOT analysis. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 31796
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-04-26


Files in this item

Files Size Format View
hejdová_2013_dp.pdf 4.270Mb PDF View/Open
hejdová_2013_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
hejdová_2013_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account