Komunikace a firemní kultura - činitelé ovlivňující řízení lidí v organizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikace a firemní kultura - činitelé ovlivňující řízení lidí v organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Kostrhunová, Renata
dc.date.accessioned 2013-10-06T16:57:24Z
dc.date.available 2013-10-06T16:57:24Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/20926
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na úlohu komunikace jako nedílné součásti firemní kultury v procesu řízení lidských zdrojů. V teoretické části se zabývá charakteristikou personálního řízení, realizovaného prostřednictvím specifických činností, rozdílnými přístupy k vedení lidí, formami interní komunikace i problémy a bariérami, které mohou v tomto procesu vzájemné výměny informací nastat. Praktická část zahrnuje analýzu konkrétních personálních činností, uskutečňovaných v podmínkách organizace veřejného sektoru a výzkum menšího rozsahu. Jeho účelem bylo nalezení odpovědi na otázku, jakým způsobem komunikace, jejíž povaha je určována souhrnem interních pravidel a hodnot, sdílených v organizaci, ovlivňuje chování, spokojenost a pracovní výkon zaměstnanců. cs
dc.format 124 s. (30 332) cs
dc.format.extent 2731582 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject personální řízení cs
dc.subject organizační kultura cs
dc.subject vedení cs
dc.subject styly řízení cs
dc.subject management cs
dc.subject leadership cs
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject motivace cs
dc.subject zaměstnanecké vztahy cs
dc.subject human resources en
dc.subject communication en
dc.subject personnel management en
dc.subject corporate culture en
dc.subject management styles en
dc.subject management en
dc.subject leadership en
dc.subject internal communication en
dc.subject motivation en
dc.subject employee relations en
dc.title Komunikace a firemní kultura - činitelé ovlivňující řízení lidí v organizaci cs
dc.title.alternative Communication and Corporate Culture ? Factors Influencing People Management in the Organization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2013-05-14
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the role of communication as an integral part of corporate culture in the process of human resources management. The theoretical part deals with characteristics of personnel management implemented through specific activities, different approaches to leadership, forms of internal communication, and problems and barriers which can occur in this process of mutual exchange of information. The practical part includes specific personnel activities carried out in terms of public sector and research on a small scale. Its purpose was to answer the question of how communication, the nature of which is determined by the sum of internal rules and values shared in the company, influences the behaviour, satisfaction and job performance of employees. en
dc.description.department Skupina managementu a ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/212 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 29063
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-03-22


Files in this item

Files Size Format View
kostrhunová_2013_dp.pdf 2.605Mb PDF View/Open
kostrhunová_2013_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
kostrhunová_2013_op.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account