Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrenáková, Eva
dc.contributor.author Macíková, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:28Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:28Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28030
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je "Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče". Sepse patří mezi jeden z nejčastějších a nejzákeřnějších problé-mů současné resuscitační a intenzivní péče a její podíl na mortalitě je vysoký. Proto je dů-leţité včas zahájit správnou léčbu a ošetřovatelskou péči, a také je velmi podstatná mezio-borová spolupráce, neboť sepse je velice rozmanitý pojem. Teoretická část se zabývá definicí sepse a jejich příbuzných pojmů. Také uvádí etiologii, patogenezi, diagnostiku, léčbu a celkovou komplexní ošetřovatelskou péči o septického pacienta. Praktická část obsahuje kazuistiky čtyř pacientů hospitalizovaných na oddělení ARO, kdy u kaţdého z nich došlo ke vzniku sepse z jiné příčiny. Přiblíţíme a poukáţeme na rozdíly medicínských postupů, ale i na odlišnosti při poskytování ošetřovatelské péče. V praktické části uvádíme statistické zpracování dat, která poukazují na rozmanitost příčin vzniku sepse u pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení ve Vsetíně od roku 2009 aţ do roku 2013.
dc.format 71
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sepse cs
dc.subject kazuistika cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject komplexní péče cs
dc.subject Sepsis en
dc.subject case study en
dc.subject nursing care en
dc.subject complex care en
dc.title Komplexní ošetřovatelská péče o septického pacienta na oddělení intenzivní péče
dc.title.alternative Complex Hospital Care for Septic Patient in Intensive Care Department
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Halmo, Renata
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The theme of the bachelor thesis is "Comprehensive nursing care for septic patient in inte-sive care units". Sepsi sis among one of the most common and insidious problems of mo-dern resuscitation and intensive care, and its share of the mortality is high. Therefore i tis importatnt to promptly initiate the proper treatment and nursing care, and also the interdis-ciplinary cooperation is very importatnt, because sepsi sis a very diverse concept. The theoretical part deal with the definition of sepsis and its related concepts. It also pre-sents the aetiology,pathogenesis, diagnosis, treatment, and total comprehensive nursing care for septic patient. The practical part contains four case reports of patients hospitalized in Ward of Anaesthe-siology and Resuscitation. When the sepsi sarose from other causes, in each of them. We also explain and highlight the differences in medical procedures, but also the differences in the provision of nursing care. In the practical part, we also present the statistacal processing of data that point to a variety of cause of the sepsis emergence in patients on the Anaesthesiology and Resuscitation Ward in Vsetin from 2009 until 2013.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33463
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
macíková_2014_dp.pdf 1.552Mb PDF View/Open
macíková_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
macíková_2014_op.pdf 48.48Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account