Cíl vzdělání podle Úmluvy o právech dítěte: posilování úcty k vlastní kultuře, jazyku a hodnotám

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Cíl vzdělání podle Úmluvy o právech dítěte: posilování úcty k vlastní kultuře, jazyku a hodnotám

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Dalibor
dc.contributor.author Sigmundová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:43Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:43Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28066
dc.description.abstract Úmluva o právech dítěte je mezinárodně právním dokumentem, který zakotvuje práva dítěte a spojuje různé kategorie lidských práv. Tato práce se soustředí na právo dítěte na vzdělání a na cíle, ke kterým má edukace dítěte směřovat. Zaměřuje se na oblast základního vzdělávání a na možnosti, které má škola při naplňování cílů vzdělání týkajících se posilování úcty k vlastní kulturní identitě, jazyku a hodnotám. Srovnává názory jednotlivých autorů na danou problematiku. Cílem empirické části práce je nahlédnutí do vztahu dětí k vybraným vyučovacím předmětům Český jazyk a literatura, Cizí jazyk; zjištění jejich názoru na důležitost znalostí a dovedností získaných v těchto předmětech pro jejich budoucí život a povolání. Zároveň zjišťuje vztah mezi věkem dětí a hodnocením důležitosti vyučovacího předmětu pro jejich budoucí život a povolání. Vývin člověka ovlivňuje nejen genetická vybavenost, ale nesporně i prostředí, zejména pak prostředí sociální, ve kterém žije. Sociokulturní prostředí působí na utváření osobnosti jedince v mnoha směrech. Cílem moderní výchovy a tedy i sociální pedagogiky je působit tak, aby se jedinec mohl plně rozvinout a stát se všestranně rozvinutou osobností.
dc.format 95 s. (20 371 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Úmluva o právech dítěte cs
dc.subject právo dítěte na vzdělání cs
dc.subject kultura cs
dc.subject jazyk cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject Convention on the rights of the child en
dc.subject child's right to education en
dc.subject culture en
dc.subject language en
dc.subject values en
dc.title Cíl vzdělání podle Úmluvy o právech dítěte: posilování úcty k vlastní kultuře, jazyku a hodnotám
dc.title.alternative The Aim of Education under the Convention on the Rights of the Child: Reinforcing Respect to Their Own Culture, Language and Values
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2014-05-13
dc.description.abstract-translated The Convention on the rights of the child is an international legal document that determines the rights of children and connects various categories of human rights. The work is aimed on the child's right to education and the possibilities that the school has in meeting the education targets regarding reinforcement of respect to proper cultural identity, language and values. It compares the points of view of the individual authors on the stated issue. The target of the empirical part is to find out relationship of children to selected subjects: Czech language and literature, foreign languages; their point of view on the importance of knowledge and skills acquired in the subjects for their future life and career. It also detects the relationship between age of children and evaluating the importance of the subject for their future life and career. The development of human is affected not only the by genetics, but surely by the environment, especially the social environment in which he lives. Socio-cultural environment affects creation of the individual´s personality in many ways. The aim of the modern education and also of the social pedagogy is to act so that the individual can fully develop and become all-round developed personality.
dc.description.department Katedra práva a právní vědy
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33505
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-31


Files in this item

Files Size Format View
sigmundová_2012_dp.pdf 2.443Mb PDF View/Open
sigmundová_2012_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
sigmundová_2012_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account