Přínos supervize pro pracovníky v sociálních službách v domovech pro seniory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Přínos supervize pro pracovníky v sociálních službách v domovech pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Rozsypalová, Miriam
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:56:52Z
dc.date.available 2015-03-08T20:56:52Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28266
dc.description.abstract Práce je zaměřena na supervizi v sociálních službách - v pomáhajících profesích, konkrétně je zaměřena na supervizi pracovníků v sociálních službách v domovech pro seniory. Je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. V teoretické části přibližujeme problematiku supervize a uvádíme výčet základních pojmů z oblasti supervize a sociální práce. Stručně jsou vymezena teoretická východiska, dále se zaměřujeme na proces super-vize jako takový, na její cíle, funkce a také překážky nebo možná rizika, se kterými je možno se nejčastěji setkat. Závěrečná kapitola je zaměřena na pomáhající profese, kon-krétně na pracovníky v sociálních službách, kde uvádíme definici tohoto pojmu a také nej-častější rizika, která s touto profesí souvisejí a kterými lze supervizí účinně předcházet. Praktická část je zaměřená na zmapování přínosu supervize očima pracovníků v sociálních službách, kteří se věnují péči o seniory v domovech pro seniory. Použitou metodou sběru dat byl dotazník. V praktické části předkládáme popis provedeného výzkumu a rovněž výsledky tohoto výzkumu.
dc.format 102
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject supervize cs
dc.subject supervizor cs
dc.subject pracovník v sociálních službách cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject domovy pro seniory cs
dc.subject supervision en
dc.subject supervisor en
dc.subject social worker en
dc.subject social work en
dc.subject social services en
dc.subject homes for the elderly en
dc.title Přínos supervize pro pracovníky v sociálních službách v domovech pro seniory
dc.title.alternative The Benefit of Supervision for Social Service Workers in Homes for the Elderly
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The work deals with the supervision of social services , specifically in the helping profes-sions and workers in social services , particularly for the elderly . It is divided into theore-tical and practical. The theoretical part outlines the helping professions and provides a summary of the basic concepts in this area. Briefly define the theoretical foundations , fo-cusing on the process of supervision as such, the objectives of supervision , its functions and also obstacles or potential hazards encountered . The final chapter is focused on hel-ping profession , specifically for workers in social services , where we define this concept and also the most common risks associated with this profession and which can be supervi-sed effectively be preceded . The practical part is focused on mapping the benefit of supervision through the eyes of social service workers who are caring for the elderly in homes for the elderly . Data coll-ection method used was a questionnaire . In the practical part of the present description of the research and the results of this research.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 33810
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
rozsypalová_2014_dp.pdf 1.427Mb PDF View/Open
rozsypalová_2014_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
rozsypalová_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account