Konstruktivní myšlení v terciárním vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstruktivní myšlení v terciárním vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Beníčková, Alexandra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:59Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:59Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28623
dc.description.abstract Cílem naší práce bylo zjistit z výzkumu úroveň konstruktivního myšlení u studentů vysokých škol. Jelikož studenti univerzit spadají do období mladé dospělosti, proto v první části teoretického úseku přibližujeme charakteristiku tohoto období a věkové rozmezí, s kterým budeme nadále v práci pracovat, protože také existuje nespočet definic a věkových mezníků, které určují tuto vývojovou fázi. Aby byla spojitost s konstruktivismem co nejpřesnější, věnujeme se i osobním aspektům, které ovlivňují myšlení a charakter mladého dospělého. Významně se podílejí na vývoji samozřejmě i kognitivní změny, které jsme popsali v další kapitole části mladé dospělosti. V návaznosti s praktickou částí, jsme nemohli opomenout ani sociální vývoj ve vzdělání u dospělých lidí. Celá práce je úzce spjata i se studiem na vysoké škole, a tak je další kapitola o terciárním vzdělání a metodách, které jsou využívané při výuce na univerzitě. Značný dopad na konstruktivismus každého studenta samozřejmě může mít i momentální stav, kdy se této problematice věnujeme v kapitole aktuálního stavu českého vysokoškolského studia. Třetí část teoretického pojetí je věnována konstruktivismu, kde je popsaná jak konstrukce poznání, tak konstruktivismus ve vzdělání. V praktické části je zpracovaný kvantitativní výzkum formou testování, které probíhalo u studentů různých univerzit a je zde popsána analýza výsledků výzkumu.
dc.format 78 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject konstruktivní myšlení cs
dc.subject osobní aspekty cs
dc.subject kognitivní změny cs
dc.subject mladá dospělost cs
dc.subject terciární vzdělávání cs
dc.subject konstrukce poznání cs
dc.subject constructive thinking en
dc.subject personal aspects en
dc.subject cognitive changes en
dc.subject young adult en
dc.subject tertiary education en
dc.subject the construction of knowledge en
dc.title Konstruktivní myšlení v terciárním vzdělávání
dc.title.alternative Constructive Thinking in Tertiary Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jakešová, Jitka
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The aim was research to the level of constructive thinking among university students. We include students in the period of young adulthood, because in the first part of the theoretical section approaches characteristic of this period and the age range with which we will continue to work , because there are also countless definitions and age milestones that determine the developmental phase. Constructivism as accurate as possible, deal with and personal aspects that affect thinking and character of a young adult. Significantly involved in the development and course of cognitive changes that we have described in the next chapter of young adulthood. In connection with the practical elements, we can not neglect the social development of education in adult humans . All work is closely associated with the study of high school, and so is the next chapter of tertiary education and the methods that are used in teaching at the university. Significant impact on the constructivism of each student, of course, can cause momentary state when dealing with this issue in a section of the current state of Czech terciary education. The third part is devoted to the theoretical concept of constructivism, which is described as the construction of knowledge and constructivism in education. In the practical part of the processing of quantitative research in the form of testing that took place among students of different universities and is described analysis of research results.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34299
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
beníčková_2014_dp.pdf 3.019Mb PDF View/Open
beníčková_2014_vp.doc 16.83Kb Microsoft Word View/Open
beníčková_2014_op.pdf 214.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account