Corporate identity dětského kadeřnictví

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Corporate identity dětského kadeřnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotyzová, Pavla
dc.contributor.author Botková, Aneta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:18:31Z
dc.date.available 2015-03-08T21:18:31Z
dc.date.issued 2014-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30498
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na corporate identity nově vznikajícího dětského kadeřnictví. Jeho unikátnost spočívá ve specializovaném přístupu, interiéru a vybavení přizpůsobeném dětské klientele. Teoretická část je vypracována na základě rešerše literatury z oblastí marketingového mixu, marketingu služeb, corporate identity a strategického marketingu. V praktické části je nejprve provedena analýza sekundárních zdrojů, na základě kterých jsou sestaveny podklady pro průzkum trhu: dotazníkové šetření, které je učiněno ve dvou vlnách s ročním rozestupem, individuální rozhovory zkoumající příčiny jednání a postojů cílové skupiny a SWOT analýza spolu s kauzální analýzou. Projektová část aplikuje poznatky z předchozích kapitol. Navrhuje řešení nového podnikání s přihlédnutím k prvkům corporate identity a na závěr je umístěn harmonogram realizace otevření kadeřnictví.
dc.format 93 s. (128 998 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject corporate identity cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject strategický marketing cs
dc.subject corporate identity en
dc.subject marketing of services en
dc.subject marketing mix en
dc.subject strategic marketing en
dc.title Corporate identity dětského kadeřnictví
dc.title.alternative Corporate identity of a Children's Hair Salon
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is focused on the corporate identity of newly incipient children's hair salon. Its uniqueness consists in a specialized approach and adjustment of interior and equipment to the children's clientele. The theoretical part is constructed on the basis of literature retrieval from the areas of marketing mix, marketing of services, corporate identity and strategic marketing. In the practical part, first there is provided an analysis of secondary resources which crate the basis for a constructed groundwork of market research: a questionnaire survey which is done in two phases separated by one year, individual interviews researching the causes of behavior and attitudes of a target group and SWOT analysis together with causal analysis. The project part applies the information from previous chapters. It proposes a solution for new business enterprise taking into account the components of corporate identity and in the end there is placed a time schedule of opening the hairdresser's realization.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 36966
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-17


Files in this item

Files Size Format View
botková_2014_dp.pdf 2.444Mb PDF View/Open
botková_2014_vp.doc 151Kb Microsoft Word View/Open
botková_2014_op.doc 154.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account