Účinnost vybraných témat sociální reklamy na studenty vysokých škol do 26 let

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Účinnost vybraných témat sociální reklamy na studenty vysokých škol do 26 let

Show simple item record

dc.contributor.author Harantová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:19:28Z
dc.date.available 2015-03-08T21:19:28Z
dc.date.issued 2008-07-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30673
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá problematikou sociální reklamy v České republice. Konkrétně se zaměřuje na vnímání sociální reklamy cílovou skupinou vysokoškolských studentů do 26 let a je tématicky orientována na kouření, alkohol, pohlavně přenosné choroby a bezpečnost silničního provozu. Hlavním řešitelským cílem je prohloubení poznatků o sociální reklamě v komparaci s reklamou komerční a formulace doporučení pro zvýšení její účinnosti vůči vysokoškolským studentům do 26 let. Teoretická východiska řešení vycházejí z pojetí základních pojmů a jejich vývojové proměny, z logiky výběru tématických okruhů sociální reklamy s přihlédnutím k jejím recipientům i zadavatelům a z nástinu metodických problémů měření jejich účinnosti.Terénní výzkum byl proveden metodou dotazníkového šetření a polostrukturovanými rozhovory s vybranými odborníky z praxe, ale i z akademické půdy a s lékaři. Cenné informace přinesla dále aplikovaná metoda focus group. Respondenty byli opět vysokoškoláci. V souladu s řešitelskými záměry přinesla disertační práce nové teoretické poznatky o podstatě sociální reklamy v návaznosti na reklamu komerční a její sociálně laděnou variantu. Zvýšení účinnosti sociální reklamy je možno dosáhnout vhodnou volbou společensky významných tematických okruhů, vhodných prostředků a metod její implementace, využitím působivých sociálních apelů a kombinací všech faktorů, které mohou minimalizovat škodlivé důsledky selhání jednotlivců i společenských skupin a přispět ke zvýšení kvality života populace.
dc.format 180
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject sociální marketing cs
dc.subject sociální reklama cs
dc.subject marketing neziskového sektoru cs
dc.subject reklamní apely cs
dc.subject metody měření efektivity reklamy cs
dc.subject etika v sociální reklamě cs
dc.subject motiv strachu cs
dc.subject Social Marketing en
dc.subject Social Advertising en
dc.subject Marketing for Non-profit Sector en
dc.subject Advertising Appeals en
dc.subject Measuring Methods of Advertising Effectiveness en
dc.subject Social Ethics in Advertising en
dc.subject Fear Appeal en
dc.title Účinnost vybraných témat sociální reklamy na studenty vysokých škol do 26 let cs
dc.title.alternative The effectiveness of selected topics of social advertising focused on university students under 26 years en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Horňák, Pavel
dc.contributor.referee Chalupský, Vladimír
dc.date.accepted 2014-04-25
dc.description.abstract-translated Dissertation is dealing with the issue of social advertising in the Czech Republic. Specifically, it is focused on perception of social advertising by the target group of university students under 26 years with topics such as: smoking, alcohol, sexually transmitted diseases and road safety. The main goal is to deepen the knowledge about social advertising in comparison with commercial advertising and also to recommend possible improvements to it's effectiveness focused on university students under 26 years.Theoretical solutions are based on basic concepts, their developmental changes and logical choice of topics in view of its recipients, sponsors and problems with measuring their effectiveness.For research we used questionnaires, interviews with practitioners and also with academicians and doctors. As well focus group provided valuable information. Also the focus group consisted of university students under 26 years. This dissertation has brought new theoretical knowledge about social advertising in connection with commercial advertising and its social connotations variant. If we apply the theory into practice, we can achieve increased efficiency of social advertising by using impressive appeals and combination of all factors, which can minimize the harmful consequences of failures of individuals or social groups. This dissertation can contribute to improving the quality of population life.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 37198
dc.date.submitted 2014-02-07


Files in this item

Files Size Format View
harantová_2008_dp.pdf 2.992Mb PDF View/Open
harantová_2008_vp.pdf 1.403Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account