Bezprizornost jako fenomén postmoderní doby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezprizornost jako fenomén postmoderní doby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Kořínková, Petra
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:49Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:49Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32359
dc.description.abstract Téma: "Bezprizornost jako fenomén postmoderní doby" nahlíží na bydlení pohledem bez-prizorních, tedy těch, kteří z jakéhokoli důvodu nemají zajištěné stálé bydlení. Případně těch, kteří relativně stálé bydlení měli, avšak toto bydlení ztratili. Buď vlastní vinou, či vinou vnějších okolností. Otázku bydlení nejsou schopni samostatně a dostatečně efektivně řešit. Práce v teoretické části obsahuje vysvětlení základních pojmů. Ozřejmuje vývoj byd-lení na pozadí politické a hospodářské situace, včetně právního rámce vztahujícího se k oblasti bydlení. Shrnuje postoj státu v otázce bydlení a jeho činnosti směřující k ochraně a pomoci svých občanů. Nastiňuje problematiku dostupnosti bydlení a aktuální možnosti získání bydlení. Praktická část práce je zaměřena v první fázi na zjištění prvotních příčin bezprizornosti u konkrétních občanů. Předmětem zájmu jsou otázky směřující ke zjištění životních podmí-nek, ze kterých tito občané vzešli, jejich rodinné zázemí v dětství a úroveň vzdělání rodičů i jich samotných. V druhém uceleném výzkumu byli dotazníkovým šetřením osloveni kon-krétní žadatelé o pronájem obecního bytu. Cílem dotazování je získání názoru, zda je pod-pora státu v oblasti bydlení dostatečná a zda preferují obecní bydlení jako finančně dostup-né a stabilní bydlení.
dc.format 93 s.
dc.format.extent 2077751
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Postmoderní doba cs
dc.subject individualismus cs
dc.subject sociální kontrola cs
dc.subject domovské právo cs
dc.subject bezdomovec cs
dc.subject ztráta bydlení cs
dc.subject byt cs
dc.subject obecní byt cs
dc.subject bydlení cs
dc.subject nájemce bytu cs
dc.subject Postmodern era en
dc.subject individualism en
dc.subject social control en
dc.subject right of domicile en
dc.subject homeless person en
dc.subject loss of home en
dc.subject flat en
dc.subject municipal flat en
dc.subject housing en
dc.subject lessee en
dc.title Bezprizornost jako fenomén postmoderní doby
dc.title.alternative Homelessness As a Phenomenon of Postmodern Times
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2015-05-12
dc.description.abstract-translated Topic: "Homelessness as a phenomenon of the postmodern era" looks at housing from the perspective of the homeless, those who are from whatever reason of no fixed abode. Alternatively of those who used to have a relatively fixed abode but lost it, either as a result of their own fault or through the impact of outside circumstances. They are not capable of solving their housing problem independently and effectively. The theoretical part of the thesis includes definition of basic terms. It explains the evolution of housing on the background of the political and economic situation, including legal aspect of housing. It summarises the attitude of the state towards housing issues and its activities directed at protection of and assistance to its citizens. It outlines the issues of housing accessibility and current options of acquiring housing. The first phase of the practical part of the thesis concentrates on finding out the primary causes of homelessness of specific citizens. The topics of interest are questions related to the living conditions of these citizens, their family background and the level of education of their parents and themselves. The second comprehensive research addressed through a questionnaire specific applicants for municipal flat leases. The aim of the research is to get an opinion on whether the support of the state in the area of housing is sufficient and whether they prefer municipal housing as affordable and stable living.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 36027
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-25


Files in this item

Files Size Format View Description
kořínková_2015_dp.pdf 1.981Mb PDF View/Open None
kořínková_2015_op.doc 53.5Kb Unknown View/Open None
kořínková_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account