Procesní řízení vysokoškolského vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Procesní řízení vysokoškolského vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.author Trčka, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:43:58Z
dc.date.available 2015-07-24T12:43:58Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33053
dc.description.abstract Předložené teze disertační práce představují základní myšlenky disertační práce zaměřené na problematiku procesního řízení v podmínkách vysokoškolského vzdělávání. Výzkumná činnost autora byla zaměřena na konverzi principů metodiky procesního řízení z komerčních podniků do prostředí českého vysokého školství. Hlavním cílem práce je model vysokoškolského vzdělávání založený na definování segmentů externích zákazníků a výzkumu hodnoty pro zákazníka u těchto segmentů. Navržené procesy se zaměřují na kvalitu výstupů procesu stejně jako na jeho nákladovou stránku. Práce je členěna do sedmi kapitol. Úvod popisuje zdůvodnění volby tématu a osobní motivaci autora ke zpracování této oblasti. Následuje popis současného stavu poznání řešené otázky, který je rešerší tuzemských a zahraničních literárních i elektronických zdrojů. Druhá kapitola konkretizuje hlavní cíl a dílčí cíle práce, následuje představení výzkumných otázek. Metodologické zpracování je popsáno v kapitole Metody zpracování disertační práce. Na základě analýz prezentovaných v kapitole Hlavní výsledky disertační práce jsou formulovány přínosy pro vědu, praxi a výuku. Poslední kapitolou před závěrečnou sumarizací je nástin dalšího pokračování výzkumné činnosti.
dc.format 170
dc.format.extent 5608301 bytes
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Procesní řízení cs
dc.subject vysokoškolské vzdělávání cs
dc.subject financování vysokých škol cs
dc.subject kvalita vysokých škol cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject Process Management en
dc.subject University Education en
dc.subject University Funding en
dc.subject Quality of Universities en
dc.subject Questionnaire Survey en
dc.title Procesní řízení vysokoškolského vzdělávání cs
dc.title.alternative Process Management of University Education en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Bobák, Roman
dc.contributor.referee Molnár, Zdeněk
dc.date.accepted 2015-03-06
dc.description.abstract-translated The submitted theses of dissertation are the basic ideas dissertation focused on the issue of process management in terms of university education. The author's research was focused on the conversion of process management methodology principles from commercial enterprises to Czech university education environment. The main goal of this work is the proposal of process model in university education based on research values for defined segments from external customers of the educational process. Proposed processes focus on the quality of the process output as well as the cost aspect. The work is divided into seven chapters. Introduction describes the rationale for the choice of subject and author's personal motivation for developing this area. The following is a description of the current state of knowledge of the issues addressed, which is the retrieval of domestic and foreign literature and electronic resources. The second section specifies the main objective and sub-objective work, followed by a presentation of the research questions. Methodological processing is described in the Methods section of dissertation thesis. Based on the analysis presented in chapter Main results of the dissertation are formulated benefits for science, practice and education. The last chapter before the final summarization is an outline of continuing research activity.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 38561
dc.date.submitted 2014-10-31


Files in this item

Files Size Format View
trčka_2010_dp.pdf 5.348Mb PDF View/Open
trčka_2010_vp.pdf 2.318Mb PDF View/Open
trčka_2010_op.pdf 1000.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account