Současné trendy spotřebitelského chování studentů v podmínkách ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Současné trendy spotřebitelského chování studentů v podmínkách ČR

Show simple item record

dc.contributor.author Horáková, Monika
dc.date.accessioned 2016-11-20T23:30:25Z
dc.date.available 2016-11-20T23:30:25Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36838
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá spotřebitelským chováním studentů v České republice. Konkrétně se zaměřuje na oblast ekonomické teorie týkající se spotřebitelského chování, které stále prochází nesčetnými inovacemi jak v rovině mikroekonomické, taktéž v rovině makroekonomické. Hlavním řešitelským cílem je návrh rozšířeného mikroekonomického modelu rozhodování spotřebitele o alokaci času. Nový model se zaměřuje na specifického spotřebitele - vysokoškolského studenta. Počet osob vstupujících do terciárního vzdělávání se v mnoha vyspělých ekonomikách zvyšuje, na což poukazují i novodobé strategické cíle Evropské unie. Přestože se jedná o významný segment spotřebitelů, existuje mnoho odlišností, které reflektují značnou heterogenitu mezi těmito jednotlivci. Každý student spotřebitel disponuje 24 hodinovou dotací, kterou dle svých preferencí diverzifikuje do níže navržených tří oblastí. První oblast zkoumání zahrnuje spotřebitelské chování (determinované disponibilním příjmem), druhá oblast se váže k domácí samoprodukci a třetí oblast vymezuje prostor pro volný čas včetně spánku. Získaná typologie vysokoškolského studenta spotřebitele byla zdrojem pro závěrečná doporučení pro praktické využití z pohledu podnikové praxe, zvláště pak pro organizace z oblasti maloobchodního prodeje, restaurační zařízení či kulturně-společenské organizace.
dc.format 149
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Spotřebitelské chování cs
dc.subject Preference cs
dc.subject Disponibilní příjem cs
dc.subject Domácí samoprodukce cs
dc.subject Student cs
dc.subject Model rozhodování o alokaci času cs
dc.subject Consumer Behaviour en
dc.subject Preferences en
dc.subject Disposable Income en
dc.subject Home Production en
dc.subject Student en
dc.subject Decision-making Model of Time Allocation en
dc.title Současné trendy spotřebitelského chování studentů v podmínkách ČR cs
dc.title.alternative The Current Trends in Consumer Behaviour of College Students in the Terms of the Czech Republic en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Březinová, Olga
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan
dc.date.accepted 2015-10-09
dc.description.abstract-translated This dissertation concentrates on consumer behaviour of students in the Czech Republic. It focuses on the field of economic theory dealing with consumer behaviour that is still undergoing numerous innovations on the microeconomic as well as macroeconomic level. The main research aim is to introduce a microeconomic consumer model regarding decision-making about the time allocation. The new model concentrates on a specific consumer - a university student. A number of people entering the tertiary education is increasing in many developed economies, which is the fact being referred to by EU and its contemporary strategic targets. Although it is a significant consumer segment, many differences reflecting certain heterogeneity within the group of these individuals exist. Every student - consumer has 24 hours available that he or she diversifies according to personal preferences into the following three areas. The first research area is connected with consumer behaviour that is determined by a disposable income. The second research area includes home production and the third research area focuses on free time activities including sleeping time. The acquired typology of a university student - consumer served as a source for the final recommendation regarding the practical use from the business practice perspective, mainly for organizations of retail sale, restaurants, or culturally and socially oriented organizations.
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 41243
dc.date.submitted 2015-06-30


Files in this item

Files Size Format View Description
horáková_2015_dp.pdf 2.613Mb PDF View/Open None
horáková_2015_op.pdf 1.005Mb PDF View/Open None
horáková_2015_vp.pdf 3.882Mb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account