Výchovná opatření dle zákona o rodině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchovná opatření dle zákona o rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Kaláb, Aleš
dc.date.accessioned 2010-07-15T16:21:54Z
dc.date.issued 2006-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4141
dc.description.abstract Kriminalita prudce vzrůstá a to jak ve světě, tak i v České republice. Mezi pachateli se neustále zvyšuje počet dětí a mladistvých. Kriminalita mládeže je projevem deformace mladého člověka, která nastala v průběhu jeho života, ve společnosti, ve společenských podmínkách. Ve své bakalářské práci se zabývám materií Rodinného práva České republiky, konkrétně Výchovnými opatřeními dle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. ve znění dalších ustanovení v prostředí rodiny, který by měli po aplikaci vést ke kvalitní výchově, bez patologických jevů působících na dítě od nejútlejšího věku Práce je rozdělena do čtyř samostatných kapitol, kde jsou probrány jednotlivé okruhy problematiky. V první části se zabývám Rodinný právem od historie jeho úpravy po současnost, V druhé potom definuji prameny subjekty a předmět této úpravy, intervence státu do rodinného soužití z obecného hlediska, a poté definici zákona č. 63/1963 Sb. Rodinné právo; Hlavu druhou - Výchovná opatření. V další části je rozebrán exkurs zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí jako speciálního zákona Rodinného práva. Ve čtvrté části je rozebrán aplikační proces prováděný soudy České republiky za součinnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Samostatnou částí je potom závěr, ve kterém jsem se pokusil shrnout práci a navrhnout nejlepší postup pro účinnou a rychlou aplikaci výchovných opatření. cs
dc.format 79 s. cs
dc.format.extent 1206646 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.11.2036
dc.subject Rodinné právo cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchovná opatření dle zákona o rodině cs
dc.subject rodičovská odpovědnost cs
dc.title Výchovná opatření dle zákona o rodině cs
dc.title.alternative Educational measures according to the Family Act en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdena
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.date.vskp-available 2036-11-30
dc.description.abstract-translated Criminality is increasing sharply abroad as well as in the Czech Republic. Number of children and teenagers is increasing between offenders. Criminality of teenagers is a manifestation of deformation of young people, which started during their live, in society, in social condition. These are the reasons why I have chosen this topic. The aim of my work is to purpose the most efficient state intervention procedure to family. It should increase effectivity of this procuration and it is use within prevention of social/pathologic effects manifested by children and teenagers. In my Bachelor thesis I analyse content of Family law of the Czech Republic - especially Educational procurations according to Family law number 94/1963 from the colection of laws as amended another provision of family environment. These educational procurations should lead to quality education after their application, without pathological effects which have impact on the child from babyhood. The work is divide in to four independent chapters, where are dealt with individual areas of problems. In the first part I deal with Family law from history to present. Then, in the second part, I define sources, subjects and objects of this modification, state intervention to family coexistence from general aspect. In this section you can find also definition of Family law number 63/1963 from the colection of laws especially chapter two - Educational procurations. This chapter focus on law number 359/1999 from the colection of laws about social-juristic security of children like special Family law. In the third part I analyse application process which is executed by courts of the Czech Republic in cooperation with authority of social-juristic security of children. In the last part I deal with prevention of social-pathologic effects from the point of view of social pedagogy, as an instrument for quick and effective intervention to functionless family. In the last part I tried to summarize my work and en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004284
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kaláb_2007_bp.pdfBlocked 1.150Mb PDF View/Open
kaláb_2007_vp.doc 51.19Kb Microsoft Word View/Open
kaláb_2007_op.doc 107Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account