Rámec pro studium postojů indických spotřebitelů směrem k udržitelné spotřebě v Indii

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rámec pro studium postojů indických spotřebitelů směrem k udržitelné spotřebě v Indii

Show simple item record

dc.contributor.author Saha, Anusua
dc.date.accessioned 2018-01-03T13:10:13Z
dc.date.available 2018-01-03T13:10:13Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-716-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41604
dc.description.abstract V posledních letech byl výzkum v oblasti udržitelnosti zajímavý kvůli rostoucímu celosvětovému významu ekologické orientace v procesu nákupu spotřebitelů. Lidé pozitivně mění své trendy a životní styly s tím, že věnují více pozornosti celosvětově orientovanému udržitelnému chování ve srovnání s minulostí. Pochopení očekávání spotřebitelů a nových nákupních trendů, souvisejících s trendy chování v oblasti ekologických nákupů v rámci indických spotřebitelů je možné prostřednictvím identifikace konstrukce Teorie plánovaného chování (TBP). Prezentovaný výzkum se snaží porozumět záměrům spotřebitelů při nakupování zelených produktů v rozvíjející se Indii. Studie využívá jako teoretický rámec teorii plánovaného chování (TPB) a dále se pokouší rozšířit model TPB o začlenění dalších prvků, jako jsou sociální hodnota, znalosti o životním prostředí, environmentální znepokojení a peněžní hodnota. Data byla shromážděna metodou průzkumu pomocí strukturovaného dotazníku mezi 339 spotřebiteli a byla analyzována pomocí modelování strukturálních rovnic (SEM) pro testování hypotetického modelu. Závěry potvrzují užitečnost používání rámce TPB s dalšími prvky při předvídání záměrů spotřebitelů při nakupování. Rámec studuje nejenom nezávislý vztah, ale také vztahy mezi všemi prvky, které by mohly vést ke změně vnímání spotřebitelského chování při zelených nákupech. Autorka testovala tři modely, které potvrdily přímé vlivy prvků na spotřebitelské nakupování, poté byly zkoumány zprostředkovací efekty a nakonec vztah mezi všemi prvky v hypotézovém modelu. Výsledkem každého modelu byly zajímavé výstupy. V závěru jsou diskutovány další dopady výzkumu v této oblasti a důsledky pro podniky, obchodníky a tvůrce politik ve firmách.
dc.format 45
dc.format.extent 108
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Zelený konzumerismus cs
dc.subject nákupní záměr cs
dc.subject sociální hodnota cs
dc.subject znalosti o životním prostředí cs
dc.subject udržitelnost cs
dc.subject environmentální znepokojení cs
dc.subject zelené výrobky cs
dc.subject modelování strukturálních rovnic cs
dc.subject SEM cs
dc.subject zelení spotřebitelé cs
dc.subject teorie plánovaného chování cs
dc.subject TBL cs
dc.subject Indie cs
dc.subject Green consumerism en
dc.subject purchase intention en
dc.subject social value en
dc.subject environmental knowledge en
dc.subject Sustainability en
dc.subject environmental concern en
dc.subject Green products en
dc.subject Structural Equation Modelling en
dc.subject SEM en
dc.subject Green consumers en
dc.subject Theory of Planned behaviour en
dc.subject TBL en
dc.subject India en
dc.title Rámec pro studium postojů indických spotřebitelů směrem k udržitelné spotřebě v Indii cs
dc.title.alternative A Framework For Studying Consumer Intention Towards Green Consumerism In India en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.contributor.referee Nenadál, Jaroslav
dc.date.accepted 2017-12-14
dc.description.abstract-translated Over the last years, research about sustainability has been interesting due to growing importance of green orientation in the consumer purchasing process around the world. People are changing their trends and way of lifestyle in a more conscious way paying more attention towards green oriented behavior worldwide compared to in the past. Understanding consumer expectations and new purchasing trends related to green purchasing behavioral trends within the Indian consumers by means of identifying by Theory of Planned Behavior (TBP) constructs. The present research attempts to understand the consumers' intention towards buying green consumerism in a developing nation, India. The study uses Theory of Planned Behaviour (TPB) as its theoretical framework and further attempted to extend the TPB model by incorporating additional constructs such as (social value, environmental knowledge, environmental concern and value for money) in it. Data was collected using survey based method using structured questionnaire among 339 consumers and was analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) for testing the hypothesized model. The finding reported the utility of using TPB framework with additional constructs in predicting the consumers' intention that will lead to purchase intention. The framework not only studies the independent relationship but also the relationship between all the constructs that might lead to change of consumers' perception towards green purchase behavior. The author tested three models to testify the direct effects of the constructs with the purchase intention, then studied the mediating effects and lastly the relationship with all the constructs in the hypothesized model. The results of each constructed model have shown interesting outcomes. At the end, the implications for businesses and marketers and the policy makers has been discussed with further scope of research in this field.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 47630
dc.date.submitted 2017-10-02


Files in this item

Files Size Format View
saha_2017_teze.pdf 2.647Mb PDF View/Open
saha_2017_dp.pdf 2.047Mb PDF View/Open
saha_2017_vp.pdf 73.27Kb PDF View/Open
saha_2017_op.pdf 92.68Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account