Sociálně psychologické aspekty kriminality mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně psychologické aspekty kriminality mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Lošťáková, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:09:29Z
dc.date.available 2016-04-14T23:00:31Z
dc.date.issued 2006-04-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/420
dc.description.abstract Kriminalita je jeden z nejzávažnějších sociálně patologických jevů naší společnosti. Za posledních deset let došlo celosvětově k enormnímu nárůstu trestné činnosti. Objevují se různé typy zločinnosti charakterizované vysokým stupněm brutality a násilí. Alarmující je skutečnost, že na páchání trestné činnosti mají stále větší podíl nezletilí delikventi. Kriminalita mládeže je specifickým ukazatelem existujících nedostatků ve výchově a v sociálním zrání mladého člověka. Příčiny vzniku a vývoje kriminality mládeže lze rozlišit z hlediska psychologického a sociálního. Jedná se tedy o složitý proces vzájemného působení objektivních a subjektivních faktorů a jednotlivých vzájemně působících a podmiňujících procesů a jevů vnějšího a vnitřního prostředí. Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou kriminality mládeže. Cílem mé práce je přehledná charakteristika jejích druhů, způsobů a příčin, a to jak z hlediska psychologického, tak i sociálního. Důraz kladu na proces socializace mladého jedince a význam rodiny jako jednoho z nejdůležitějších činitelů ovlivňujícího sociálně patologické chování mládeže. V závěrečné části stručně klasifikuji druhy preventivních opatření trestné činnosti mládeže. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 355105 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 14.04.2016
dc.subject mládež cs
dc.subject kriminalita mládeže cs
dc.subject psychologické aspekty cs
dc.subject sociální aspekty cs
dc.subject sociálně patologické chování cs
dc.subject socializace cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject vrstevníci cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject preventivní opatření cs
dc.subject young people en
dc.subject youth criminality en
dc.subject psychological aspects en
dc.subject social aspects en
dc.subject socialpathological behaviour en
dc.subject socialization en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject peers en
dc.subject free time en
dc.subject precautions en
dc.title Sociálně psychologické aspekty kriminality mládeže cs
dc.title.alternative Social-Pathological Aspects of Youth Criminality en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated Criminality is one of the most serious social/pathological phenomena of our society. Enormous growth in criminality has taken place during the last ten years. Various types of criminality come up, which are characterized by a high level of brutality and violence. The fact that juvenile delinquents have a continually higher of existing deficiency in the education and social maturation of young people. Causes of the appearance of youth criminality can be differentiated from the psychological and social points of view. It is this a complex process of interaction of objective and subjective factors, and of reacting to and implicating particular processes and phenomena of inner and outer environment. The bachelor study deals with problems of youth criminality. The Aim of the study is to give a survey charactesistic of its kids, types, and causes from the psychological points as well as from the social point of view. I accentuate the socialization process of the young individual and the role of the family as one of the most important factors that influence the social-pathological behaviour of young people. There is a brief summary of the kinds of precaution against youth criminality in the conclusion. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4401
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
lošťáková_2006_bp.pdfBlocked 346.7Kb PDF View/Open
lošťáková_2006_vp.doc 22.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account