Role sociálního pedagoga při resocializaci psychiatrických pacientů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role sociálního pedagoga při resocializaci psychiatrických pacientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cichá, Martina
dc.contributor.author Hudský, Jaroslav
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:55Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:55Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43513
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo zmapovat problematiku rehospitalizací psychiatrických pacientů po absolvování resocializačního programu se zaměřením na zvýšení úrovně jejich sociálních schopností a dovedností. Teoretická část se zabývá pojmy jako je sociální pedagogika, sociální práce, psychiatrie, resocializace a resocializační programy, kdy vycházíme z doporučených zdrojů. Dále diplomová práce kritický nahlíží na současný stav ve společnosti, kdy se na lidi s duševním onemocněním nahlíží s despektem, a zamýšlí se nad tím, zda destigmatizace psychiatrie a systematické řešení léčby a rehabilitačních programů přispěje k tomu, aby osoby s duševním onemocněním dosahovaly kvality život jako ostatní zdraví lidé naší společnosti. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum, který byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Cílem výzkumného šetření bylo prokázání souvislosti faktu, že absolvování resocializačního programu má pozitivní vliv na kvalitu života osob s duševním onemocněním, že po absolvování tohoto programu dojde ke zvýšení úrovně jejich sociálních dovedností a dojde ke snížení opakovaných pobytů ve zdravotnickém zařízení. Na základě vyzkoumaných dat reflektuji význam a přínos resocializačních programů pro osoby s duševním onemocněním a nezastupitelnou roli sociálního pedagoga v tomto procesu resocializace.
dc.format 104
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject sociální dovednosti cs
dc.subject psychiatrie cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject resocializační program cs
dc.subject terénní práce cs
dc.subject multidisciplinární tým cs
dc.subject social pedagogy en
dc.subject social work en
dc.subject social services en
dc.subject social skills en
dc.subject psychiatry en
dc.subject resocialization en
dc.subject resocialization program en
dc.subject field work en
dc.subject multidisciplinary team en
dc.title Role sociálního pedagoga při resocializaci psychiatrických pacientů
dc.title.alternative The Role of Social Pedagogue in Resocialization of Psychiatric Patients
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2018-05-24
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to describe the issue of rehospitalisation of psychiatric pa-tients after completing the resocialization program with a view to increase the level of their social skills and abilities. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with concepts such as social pedagogy, social work, psychiatry, resocialization and resocia-lization programs, etc. The diploma thesis critically examines the current state of society where people with mental illness are looked with despect and deals with the question if the destigmatisation of psychiatry and systematic solutions of treatment and rehabilitation pro-grams could together contribute to the fact that people with mental illness reach a quality life as the other healthy people in our society. The practical part contains quantitative research, which was carried out using a questionnaire survey. The aim of the research was to prove the fact that the re-socialization program has a positive impact on the quality of life of people with mental illness, that having completed the program leads to increase the level of their social skills and will reduce the number of repeated stays in the health care facility. On the basis of the research data I reflect the importance and benefits of rehabilitation programs for people with mental illness and the irreplaceable role of social educators in this process of resocialization.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in Pedagogy en
dc.identifier.stag 48878
dc.date.submitted 2018-04-19


Files in this item

Files Size Format View Description
hudský_2018_dp.pdf 3.545Mb PDF View/Open None
hudský_2018_op.docx 21.56Kb Unknown View/Open None
hudský_2018_vp.docx 19.05Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account