Výkaznictví a použití KPI v oblasti udržitelnosti: Studie velkých německých firem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výkaznictví a použití KPI v oblasti udržitelnosti: Studie velkých německých firem

Show simple item record

dc.contributor.author Nguyen, Doan Thi Thuc
dc.date.accessioned 2021-02-04T13:25:25Z
dc.date.available 2021-02-04T13:25:25Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-982-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45994
dc.description.abstract Požadavek transparentního a odpovědného podávání zpráv o udržitelnosti se v současné době jeví jako jeden z nejpozoruhodnějších problémů v podnikání a mezi zúčastněnými stranami. Proto hlavní cíle této disertační práce spočívají ve zkoumání dopadů podávání zpráv o udržitelnosti na hodnotu firmy, zkoumání faktorů, které ovlivňují dodržování předpisů při zveřejňování výsledků v oblasti udržitelnosti, a navrhování KSPI ve specifických průmyslových odvětvích a vypracování plánu implementace těchto indikátorů. Stejnou metodou výzkumu bylo shledáno, že zveřejňování informací o udržitelnosti má nevýznamnou souvislost se všemi proměnnými ve vlastnostech představenstva; odhaluje však významné pozitivní vazby na velikost firmy, stáří firmy a externí zajištění zpráv o udržitelnosti. Kombinací kvantitativních a kvalitativních metod jsou určeny navrhované KSPIs, které zahrnují ekonomické, environmentální a sociální ukazatele pro odvětví automobilových a finančních služeb. Dále byl vyvinut plán implementace KPI pro výkon udržitelnosti, který zahrnuje interní a externí úspěšné faktory procesu implementace. Výsledky disertační práce poskytují německým velkým společnostem a zúčastněným stranám významný pohled na integraci zpráv o udržitelnosti do jejich rozhodnutí o řízení, investicích a oceňování. Výzkum také zvyšuje povědomí managementu v tomto automobilovém a finančním odvětví o využívání KSPI jiných firem v tomto odvětví. Zjištění z disertační práce dále přispívají k akademickým literaturám o souvislostech mezi zveřejněním udržitelnosti a hodnotou firmy, jakož i ovlivněných faktorech a o využití KSPI ve velkých společnostech kótovaných na burze v automobilovém a finančním sektoru.
dc.format 47
dc.format.extent 165
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject podávání zpráv o udržitelnosti cs
dc.subject řízení společností cs
dc.subject pevná hodnota cs
dc.subject klíčové ukazatele výkonnosti udržitelnosti cs
dc.subject KSPIs cs
dc.subject sustainability reporting en
dc.subject corporate governance en
dc.subject firm value en
dc.subject key sustainability performance indicators en
dc.subject KSPIs en
dc.title Výkaznictví a použití KPI v oblasti udržitelnosti: Studie velkých německých firem cs
dc.title.alternative Sustainability Reporting and the Use of KPIs in Sustainability Performance: A Study in German Large Listed Firms en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Rajnoha, Rastislav
dc.contributor.referee Wágner, Jaroslav
dc.date.accepted 2021-01-27
dc.description.abstract-translated The requirement of transparent and accountable sustainability reporting has currently appeared as one of the most remarkable issues in business and among stakeholders. Therefore, the main aims of this dissertation consist of examining the impacts of sustainability reporting on firm value, investigating factors that affect firm's compliance in disclosing sustainability performance, and proposing KSPIs in specific industries and developing roadmap for implementation of these indicators. By using quantitative method, outcomes from the research partly confirmed the significant positive relationship between firm value and sustainability disclosure. With the same research method, sustainability disclosure has been found insignificant connection with all variables in board of directors' characteristics; however, it reveals significant positive links with firm size, firm age, and external assurance of sustainability reports. By combining quantitative and qualitative methods, proposed KSPIs which include economic, environmental, and social indicators are determined for automotive and financial services sectors. Furthermore, a roadmap for implementing KPIs for sustainability performance has been developed which comprise internal and external successful factors for implementation process. The dissertation results provide significant insights for German large listed firms and stakeholders to integrate sustainability reporting in their management, investment, and valuation decisions. The research also raises the awareness of management in these automotive and financial services industry on the use of KSPIs of other firms in the sector. Furthermore, findings from the dissertation contribute to the academic literatures on the association between sustainability disclosure and firm value as well as impacted factors, and on the use of KSPIs in large listed firms in automotive and financial services sectors.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 57352
dc.date.submitted 2020-10-30


Files in this item

Files Size Format View Description
nguyen_2021_teze.pdf 2.074Mb PDF View/Open
nguyen_2021_dp.pdf 1.857Mb PDF View/Open None
nguyen_2021_op.pdf 747.3Kb PDF View/Open None
nguyen_2021_op.pdf 0bytes PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account