Projekt řízení motivace zaměstnanců společnosti AVEX TRADE, spol. s r.o. prostřednictvím vybraných statistických metod

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt řízení motivace zaměstnanců společnosti AVEX TRADE, spol. s r.o. prostřednictvím vybraných statistických metod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zámečník, Roman
dc.contributor.author Gabrhel, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-16T06:41:18Z
dc.date.available 2010-07-16T06:41:18Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4914
dc.description.abstract Teoretickým východiskem diplomové práce jsou poznatky v oblasti řízení lidských zdrojů se zaměřením na soubory jevů pracovní motivace a stimulace. Jsou zde popsány jednotlivé teorie pracovní motivace, které analyzují příčiny pracovního chování a zdůrazňují význam motivace k dosažení vyšší efektivity práce. Analýza současného stavu, zvláště pak analýza personální politiky a firemní kultury společ-nosti AVEX TRADE, nabízí možnost projektového řízení pracovní motivace zaměstnanců. Stěžejní část při mapování současné úrovně motivace zaměstnanců společnosti tvoří dotaz-níkové šetření, jenž je podkladem pro tvorbu motivačního programu. Vyhodnocení se pro-vádí prostřednictvím vybraných statistických metod, jako je vážený aritmetický průměr a shluková analýza. Získané výstupy dotazníkového šetření pak odhalují kritické faktory pra-covní motivace, které představují projektové příležitosti v oblasti řízení pracovní motivace. Projektová část diplomové práce následně vymezuje možné návrhy řešení tvorby motivační-ho programu podniku vztahujícího se primárně k problematice pracovního jednání, jenž by měl obsahovat ucelený soubor opatření, a současně by měl být přínosem v oblasti řízení lidských zdrojů ve společnosti AVEX TRADE. cs
dc.format 123 s. cs
dc.format.extent 2265745 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Řízení lidských zdrojů cs
dc.subject motivace cs
dc.subject stimulace cs
dc.subject motivace pracovního jednání cs
dc.subject motivační pro-gram cs
dc.subject vážený aritmetický průměr cs
dc.subject shluková analýza cs
dc.subject personální politika cs
dc.subject Human resource management en
dc.subject motivation en
dc.subject stimulation en
dc.subject work motivation en
dc.subject motivational pro-gram en
dc.subject weighted average en
dc.subject cluster analysis en
dc.subject staff policy en
dc.title Projekt řízení motivace zaměstnanců společnosti AVEX TRADE, spol. s r.o. prostřednictvím vybraných statistických metod cs
dc.title.alternative The project management of employees' work motivation in the company AVEX TRADE, spol. s r.o. through selected statistical methods en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hromková, Ludmila
dc.date.accepted 2007-05-28
dc.description.abstract-translated The pieces of knowledge in the sphere of human resource, focused on work motivation and stimulation area are theoretical basis of the master thesis. There are described to individual work motivation theories, that analyse reasons of work behaviour and emphasize the impor-tance of motivation for the work effectiveness. The following analysis of current stadium, especially after analysis of staff policy and corporate culture of copany AVEX TRADE, offer to possibility of the project management work motivation of employees. The survey, that forms basis for the motivational program, is the key part while the mapping of current level of employee motivation. The interpretation is doing through selected statistical methods such as weighted average and cluster analysis. The outputs gathered of survey uncover the critical factors of work motivation, that are project opportunities in section of work motivation management. The project part of the master thesis consequently limits possible submissions solutions to activity of motivational program primary relace to questions of the work behaviour, that should contain a complex set of measures and should be currently the contribution in secti-on of human resource management in the company AVEX TRADE. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5586
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
gabrhel_2007_dp.pdfBlocked 2.160Mb PDF View/Open
gabrhel_2007_vp.pdf 434.1Kb PDF View/Open
gabrhel_2007_op.pdf 50.04Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account