Stephen Fry's <i>Making History</i>: Another Adolf Hitler

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stephen Fry's <i>Making History</i>: Another Adolf Hitler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mengel, Ewald
dc.contributor.author Kociánová, Vendula
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.available 2022-07-15T09:24:01Z
dc.date.issued 2021-11-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/51907
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá románem Stephena Frye Making History ležícím na pomezí skutečnosti a fikce. Stephen Fry si v tomto díle pohrává s minulostí a přítomností, a proto se práce noří do problematiky historie psané jako vyprávění. Staví na skutečnosti, že dějiny jsou vždy do určité míry zkreslené a vykonstruované. Jelikož Making History spadá do žánru alternativní historie, vrhá práce světlo na tuto kategorii beletrie a zabývá se jejím postavením v literatuře. Definuje tento žánr a vymezuje jeho znaky. Vzhledem k jejich podobnostem srovnává alternativní historii s vědeckofantastickým žánrem a historickou fikcí. Práce využívá získané teoretické poznatky v analýze románu a ve vyprávění odhaluje prvky alternativní historické fikce a postmodernismu. Stephen Fry v Making History 'přepisuje' Adolfa Hitlera, a místo něj se zde objevuje Rudolf Gloder. Tato alternativní verze Adolfa Hitlera se stane mnohem horší postavou dějin. Proto je příběh Adolfa Hitlera srovnán s příběhem Rudolfa Glodera. Jejich životy jsou vykresleny každý jiným způsobem, na což práce poukazuje. Následně se snaží určit příčiny stojící za vzestupem Adolfa Hitlera a jeho alternativní verze.
dc.format 49 s. (83 637 znaků)
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dějiny cs
dc.subject vyprávění cs
dc.subject alternativní historie cs
dc.subject historická fikce cs
dc.subject vědeckofantastický žánr cs
dc.subject Stephen Fry cs
dc.subject Making History cs
dc.subject Německo cs
dc.subject Adolf Hitler cs
dc.subject history en
dc.subject narrative en
dc.subject alternate history fiction en
dc.subject historical fiction en
dc.subject science fiction en
dc.subject Stephen Fry en
dc.subject Making History en
dc.subject Germany en
dc.subject Adolf Hitler en
dc.title Stephen Fry's <i>Making History</i>: Another Adolf Hitler
dc.title.alternative Stephen Fry's <i>Making History</i>: Another Adolf Hitler
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Parrott, Jeffrey Keith
dc.date.accepted 2022-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis covers Stephen Fry's novel Making History, lying at the borderline of fact and fiction. Stephen Fry plays with the past and present in this piece of writing, thus the thesis delves into the issue of history written as a narrative. It builds on the fact that history is always, to some extent, distorted and constructed. Since Making History appertains to the genre of alternate history, the thesis sheds light on this category of fiction and deals with its position in literature. It defines the genre and delineates its features. Due to their similarities, it compares alternate history fiction with science fiction and historical fiction. The thesis makes use of the gained theoretical knowledge in the novel's analysis, and it uncovers the features of alternate history and postmodernism in the narrative. Stephen Fry 'rewrites' Adolf Hitler in Making History, and instead, Rudolf Gloder appears. This alternate version of Adolf Hitler becomes a far worse figure of history. Therefore, Adolf Hitler's story is compared with the story of Rudolf Gloder. Their lives are depicted each in a different manner, which the thesis points out. Subsequently, it seeks to determine the reasons behind the rise of Adolf Hitler and his alternate version.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 62401
dc.date.submitted 2022-05-04


Files in this item

Files Size Format View Description
kociánová_2022_dp.pdf 1.368Mb PDF View/Open None
kociánová_2022_op.pdf 80.79Kb PDF View/Open None
kociánová_2022_vp.docx 15.80Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account