Sociální kapitál a připravenost průmyslu 4.0: Úloha inovativních schopností, účinnost průmyslu 4.0 a dynamické schopnosti založené na znalostech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální kapitál a připravenost průmyslu 4.0: Úloha inovativních schopností, účinnost průmyslu 4.0 a dynamické schopnosti založené na znalostech

Show simple item record

dc.contributor.author Zia, Najam Ul
dc.date.accessioned 2022-11-01T13:59:49Z
dc.date.available 2022-11-01T13:59:49Z
dc.date.issued 2010-07-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-103-0 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/52361
dc.description.abstract V současném digitálním věku organizace čelí výzvám čtvrté průmyslové revoluce. Vyspělé ekonomiky již vytvořily nové přístupy ke strategii průmyslu 4.0, avšak v rozvojových ekonomikách stále, kvůli institucionálním nedostatkům, se firmy spoléhají na rozvinuté ekonomiky k získání znalosti a nových technologií. Firmy v rozvojových ekonomikách musí využívat sociální kapitál k získávání znalostí, informací, důvěry a podpory od rozvinutých ekonomik, aby prokázaly připravenost na průmysl 4.0. Výzkum Průmyslu 4.0 se zaměřuje především na technické aspekty, problematice řízení Průmyslu 4.0 je věnována menší pozornost a většina studií klade důraz na vyspělé ekonomiky. Zejména to, jak se firmy z rozvojových ekonomik připravují čelit čtvrté průmyslové revoluci a jak rozvojové ekonomiky získávají kompetence Průmyslu 4.0, je v dostupné literatuře stále vzácné. Předkládaná práce se snaží zjistit roli dimenzí sociálního kapitálu pro zvýšení připravenosti na Průmysl 4.0 ve vybraných výrobních firmách Pákistánu. Zaplňuje také chybějící mezeru ve zprostředkujících rolích inovačních schopností, dynamických schopností založených na znalostech a účinnosti průmyslu 4.0; mezi vztahem sociálního kapitálu a připraveností na Průmysl 4.0. Cíle studie je dosaženo smíšenými metody výzkumu; vychází z kvantitativního přístupu a empiricky zkoumá spojení tří dimenzí sociálního kapitálu a připravenosti výrobních firem na průmysl 4.0 se zprostředkujícími rolemi inovačních schopností, dynamických schopností založených na znalostech a účinnosti průmyslu 4.0. Pro cíle kvantitativního výzkumu byl uskutečněn sběr dat na základě strategie průzkumu, návrhu dotazníků a průřezové techniky. Kvantitativní analýza dat se provádí pomocí modelování strukturních rovnic. Získáno bylo celkem 320 platných odpovědí z 81 výrobních firem v Pákistánu. Tato data jsou analyzována pomocí SmartPLS a SPSS. Zjištění kvantitativního přístupu jsou získána prostřednictvím rozhovorů se špičkovými oborovými specialisty. Výsledky studie jsou podrobně analyzovány a diskutovány. Výsledky ukazují, že strukturální sociální kapitál, vztahový sociální kapitál a kognitivní sociální kapitál jsou pozitivně spojeny s připraveností na průmysl 4.0 a inovační schopnosti, dynamické schopnosti založené na znalostech a účinnost průmyslu 4.0 tento vztah zprostředkovávají. Práce teoreticky přispívá k dosavadním znalostem porozumění připravenosti na průmysl 4.0 a nabízí cenné poznatky pro firmy v rozvíjející se ekonomice, aby zlepšily svůj sociální kapitál s firmami ve vyspělých ekonomikách v době průmyslu 4.0. Studie rovněž představuje význam efektivity průmyslu 4.0, dynamické schopnosti založené na znalostech a inovační schopnosti pro usnadnění vztahu sociálního kapitálu a připravenosti na průmysl 4.0 mezi firmami v rozvíjejících se ekonomikách a rozvinutých ekonomikách. Zdůrazněny jsou také praktické důsledky, omezení a budoucí směry výzkumu.
dc.format 43 cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Připravenost průmyslu 4.0 cs
dc.subject sociální kapitál cs
dc.subject účinnost průmyslu 4.0 cs
dc.subject dynamické schopnosti založené na znalostech cs
dc.subject inovativní schopnosti cs
dc.subject rozvojové ekonomiky cs
dc.subject Industry 4.0 readiness en
dc.subject social capital en
dc.subject industry 4.0 efficacy en
dc.subject knowledge based dynamic capabilities en
dc.subject innovative capability en
dc.subject developing Economies en
dc.title Sociální kapitál a připravenost průmyslu 4.0: Úloha inovativních schopností, účinnost průmyslu 4.0 a dynamické schopnosti založené na znalostech
dc.title.alternative Social capital and industry 4.0 readiness: Role of innovative capability, industry 4.0 efficacy, and knowledge based dynamic capabilities
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Chromjaková, Felicita
dc.contributor.referee Pospíšil, Richard
dc.date.accepted 2022-10-20
dc.description.abstract-translated In this digital age, organizations are confronting the cusp of the fourth industrial revolution. Developed economies have already created new strategic options for the industry 4.0 (i4.0) strategy, however, due to institutional voids, firms in developing economies still rely on developed economies to extract knowledge and buy new technology. Firms in developing economies must use social capital (SC) to obtain knowledge, information, trust, and support from developed economies to show industry 4.0 readiness. Research on industry 4.0 mainly focuses on technical aspects, however, there is less scholarly attention on the management issues of industry 4.0, and most of the studies emphasise developed economies. Particularly, how the firms of developing economies become ready to face the fourth industrial revolution, and how developing economies get industry 4.0 competencies is still scarce in the existing literature. The presented thesis seeks to establish the role of social capital dimensions to enhance industry 4.0 readiness in selected manufacturing firms in Pakistan. It also fills the missing gap of the mediating roles of innovative capability, knowledge-based dynamic capabilities, and industry 4.0 efficacy between the relationship of social capital and industry 4.0 readiness. The goal of the study is achieved by using a mixed-method research design. The study first uses the quantitative approach and empirically examines the association of three dimensions of social capital and industry 4.0 readiness of manufacturing firms with the mediating roles of innovative capability, knowledge-based dynamic capabilities, and industry 4.0 efficacy. For the quantitative study, data collection was performed through survey strategy, questionnaire design and cross-sectional technique. Quantitative data analysis is conducted by employing structural equation modelling. There are a total of 320 valid responses that represent 81 manufacturing firms in Pakistan. These responses are analysed through SmartPLS and SPSS. The findings of the quantitative approach are then explained through interviews with top industry specialists. The results of the study are analysed and discussed in detail. The results show that structural social capital, relational social capital, and cognitive social capital are positively related with industry 4.0 readiness, and innovative capability, knowledge-based dynamic capabilities (KBDCs), and industry 4.0 efficacy mediate this relationship. The thesis theoretically contributes to the existing knowledge of understanding industry 4.0 readiness and offers valuable insights for firms in developing economies to improve their social capital with the firms in developed economies during the industry 4.0 era. This study likewise reveals the significance of industry 4.0 efficacy, KBDCs, and innovative capability to facilitate the relationship of social capital and industry 4.0 readiness between the firms of developing economies and developed economies. Practical implications, limitations and future research directions are also emphasised.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Economics and Management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 63004
dc.date.submitted 2022-08-31


Files in this item

Files Size Format View Description
Zia_Najam_Doctoral_Thesis_Summary_2022.pdf 1.895Mb PDF View/Open
zia_2022_dp.pdf 1.423Mb PDF View/Open None
zia_2022_op.pdf 1.052Mb PDF View/Open None
zia_2022_vp.pdf 992.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account