Kvalita předškolního vzdělávání v perspektivách jeho klíčových aktérů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita předškolního vzdělávání v perspektivách jeho klíčových aktérů

Show simple item record

dc.contributor.author Horníčková, Beata
dc.date.accessioned 2024-02-06T08:16:06Z
dc.date.available 2024-02-06T08:16:06Z
dc.date.issued 2019-07-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7678-226-6 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/54623
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá problematikou kvality v předškolním vzdělávání z perspektivy klíčových aktérů. Teoretický rámec práce tvoří představení pojmu kvalita ve vzdělávání se specifikací na předškolní vzdělávání. V návaznosti na stručný exkurz jsou představeny dva dichotomické přístupy k problematice definování kvality. První, objektivní přístup, který vymezuje přesné a měřitelné kritéria a indikátory kvality, a druhý, relativní přístup, který akcentuje dynamičnost, subjektivitu a diverzitu s odkazem na různé perspektivy aktérů. Teoretická část je uzavřena představením zásadního modelu pro výzkum, jímž je Katzův model čtyř perspektiv předškolního vzdělávání s doplněním o domácí a zahraniční výzkumy těchto perspektiv. V empirické části je prezentován vlastní výzkum, jehož cílem bylo odhalit pojetí kvality z perspektivy klíčových aktérů, a to výzkumníků, učitelů, rodičů a dětí předškolního věku. Navazujícím cílem bylo komparování těchto perspektiv. Pro odhalení pojetí kvality z perspektiv výzkumníků, učitelů a rodičů je využito interview a následně Delphi metody. Východiskem k interview je model kvality dle Dittona, který napomáhá identifikovat oblasti kvality a poskytl tak oporu pro formulaci centrálních tazatelských otázek. Na tuto část výzkumu navazuje Delphi metoda jako kvantitativní metoda výzkumu skupinového rozhodování v rámci kvalitativního, pozitivistického a konstruktivistického paradigmatu. Tato metoda umožňuje díky svým specifickým charakteristikám hromadnou písemnou komunikaci v rámci skupin aktérů. Ke zjištění perspektivy dětí předškolního věku byla zvolena metoda kresby a interview. Získaná data jsou následně v inspiraci s Ekologickým rámcem k dekonstrukci a rekonstrukci kvality interpretována a odhalují prvky kvality, které jsou pro jednotlivé aktéry významné při formulování jejich pojetí kvality.
dc.format 53 cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita cs
dc.subject předškolní vzdělávání cs
dc.subject klíčoví aktéři cs
dc.subject relativní přístup cs
dc.subject struktura a proces cs
dc.subject dekonstrukce kvality cs
dc.subject Delphi metoda cs
dc.subject ekologický model cs
dc.subject quality en
dc.subject preschool education en
dc.subject key actors en
dc.subject relative approach en
dc.subject structure and process en
dc.subject deconstruction of quality en
dc.subject Delphi method en
dc.subject ecological model en
dc.title Kvalita předškolního vzdělávání v perspektivách jeho klíčových aktérů
dc.title.alternative The quality of preschool education in the perspectives of its key actors
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Fasnerová, Martina
dc.contributor.referee Kalenda, Soňa
dc.date.accepted 2024-01-18
dc.description.abstract-translated This dissertation deals with the issue of quality in preschool education from the perspective of key actors. The theoretical framework of the work consists of an introduction to the concept of quality in education with a specification for preschool education. Following the brief excursion, two dichotomous approaches to the problem of defining quality are presented. The first, an objective approach that defines precise and measurable quality criteria and indicators, and the second, a relative approach that emphasizes dynamism, subjectivity and diversity concerning different actors' perspectives. The theoretical part is concluded by presenting a fundamental model for research, which is Katz's model of four perspectives of preschool education supplemented by domestic and foreign research on these perspectives. In the empirical part, the research is presented. The aim was to reveal the concept of quality from the perspective of key actors, namely researchers, teachers, parents and preschool children. The subsequent aim was to compare these perspectives. In order to reveal the concept of quality from the perspectives of researchers, teachers and parents, interviews and subsequently, the Delphi method are used. The starting point for the interview is the quality model according to Ditton, which helps to identify areas of quality and thus provides support for the formulation of central interview questions. This part of the research is followed by the Delphi method as a quantitative method of group decision-making research within the qualitative, positivist and constructivist paradigm. Due to its specific characteristics, this method enables mass-written communication within groups of actors. To find out the perspective of preschool children, the method of drawing and interview was chosen. The obtained data are subsequently interpreted in inspiration with the Ecological Framework for the Deconstruction and Reconstruction of Quality and reveal elements of quality that are important for individual actors when formulating their concept of quality.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Pedagogika cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 66472
dc.date.submitted 2023-10-31


Files in this item

Files Size Format View Description
Horníčková_teze_2024.pdf 4.017Mb PDF View/Open
horníčková_2024_dp.pdf 1.430Mb PDF View/Open None
horníčková_2024_op.pdf 418.4Kb PDF View/Open None
horníčková_2024_vp.pdf 337.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account