Nezaměstnanost v České republice, vývoj a sociální důsledky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nezaměstnanost v České republice, vývoj a sociální důsledky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Bár, František
dc.date.accessioned 2010-07-16T17:57:48Z
dc.date.available 2010-07-16T17:57:48Z
dc.date.issued 2008-04-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6198
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v České republice, jejím vývojem a sociálními důsledky. V první kapitole práce je vymezen samotný pojem nezaměstnanosti. Jsou zde rovněž identifikovány hlavní příčiny nezaměstnanosti a uvedeny jednotlivé druhy nezaměstnanosti. Druhá kapitola je věnována vývoji nezaměstnanosti u nás v novodobých dějinách, tj. po roce 1989. Analýza nezaměstnanosti je zde provedena nejen z hlediska jejího chronologického vývoje, nýbrž je i poukázáno na postupný vznik regionů s výrazně odlišnou mírou nezaměstnanosti. Třetí kapitola se zabývá hlavními sociálními důsledky nezaměstnanosti, jimiž jsou pokles životní úrovně, psychické problémy, zdravotní problémy a alkoholismus, kriminalita, ztráta kvalifikace a pracovních návyků a v neposlední řadě též sociální vyloučení. V poslední kapitole jsou analyzovány možnosti snižování nezaměstnanosti. Tyto možnosti lze přitom spatřovat především v poradenství při zprostředkování zaměstnání, v tvorbě pracovních míst a podpoře podnikání, v posilování mobility a adaptability na trhu práce, v rozvoji lidského kapitálu a celoživotním vzdělávání a v podpoře integrace osob znevýhodněných na trhu práce. cs
dc.format 71 s. cs
dc.format.extent 860275 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject příčiny nezaměstnanosti cs
dc.subject druhy nezaměstnanosti cs
dc.subject důsledky nezaměstnanosti cs
dc.subject vývoj nezaměstnanosti v ČR cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject snižování nezaměstnanosti cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject reasons for unemployment en
dc.subject types of unemployment en
dc.subject consequences of unemployment en
dc.subject development of unemployment in the Czech Republic en
dc.subject social exclusion en
dc.subject to lower unemployment en
dc.title Nezaměstnanost v České republice, vývoj a sociální důsledky cs
dc.title.alternative Unemployment in the Czech Republic, its development and social consequences en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Oborný, Jaroslav
dc.date.accepted 2008-06-23
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the questions of unemployment in the Czech Republic, its development and social consequences. The first chapter outlines the concept of unemployment itself. It also identifies the main causes of unemployment and lists its individual forms. The second chapter addresses the development of unemployment in our country in recent times, i.e. after 1989. The analysis of unemployment is carried out not only from the point of view of its chronological development, but the development of regions with considerably different unemployment rates is also pointed out. The third chapter is concerned with the main social consequences of unemployment, which is the decline in living standards, mental problems, health problems and alcoholism, criminality, loss of qualification and work habits and, last but not least, also social exclusion. The last chapter analyses the possibilities to lower unemployment. It is possible to see these options in job arrangement counselling, job creation and enterprise support, building-up mobility and adaptability in the labour market, in the development of human capital and continuing education and in the support of integration of people disadvantaged within the labour market. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009338
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade B
local.subject politika zaměstnanosti cs
local.subject Česko cs
local.subject manpower policy en
local.subject Czechia en


Files in this item

Files Size Format View
bár_2008_bp.pdfBlocked 840.1Kb PDF View/Open
bár_2008_vp.doc 55.22Kb Microsoft Word View/Open
bár_2008_op.doc 226.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account