Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Pavlíčková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:58:42Z
dc.date.available 2010-07-17T11:58:42Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8364
dc.description.abstract Téma mé diplomové práce je: "Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profe-sích". Práce vychází z teoretických poznatků a je doplněna empirickou částí. Teoretická část prezentuje pohled na osobnost pracovníka v pomáhající profesi, jeho typické rysy a vlastnosti, které by při pomáhání neměly chybět. Poukazuji také na etickou stránku pomáhání. Druhá kapitola shrnuje poznatky odborníků v oblasti syndromu vyhoře-ní, definuje pojem syndrom vyhoření, porovnává ho s jinými negativními psychickými sta-vy, poukazuje na rizikové skupiny syndromu vyhoření, zabývá se jejími příčinami a proje-vy, popisuje stadia vývoje syndromu vyhoření. Důležitou součástí diplomové práce je kapi-tola o prevenci již popsaného syndromu vyhoření. Nabízí řadu možností a prostředků, jak účinně bojovat proti syndromu vyhoření. Práce obsahuje dále metodologickou část, jejíž cílem bylo zjistit postoje pomáhají-cích pracovníků k syndromu vyhoření. Tento výzkum byl proveden ve vybraných pomáha-jících organizacích města Šumperk a následně také, v mé práci, zpracován a vyhodnocen. Pronikla jsem tedy co nejvíce do této problematiky a zároveň se pokouším přispět bližšímu pochopení tohoto celospolečenského problému. Tato práce může být používána pracovníky v pomáhajících profesích jako vodítko pro rozpoznání syndromu vyhoření a současně návodem, jak mu předcházet. cs
dc.format 102 s., 12 s. text. příloh cs
dc.format.extent 4005278 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pomáhající pracovník cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject projevy a příčiny syndromu vyhoření cs
dc.subject stadia vývoje syndromu vyhoření cs
dc.subject prevence syndromu vyhoření cs
dc.subject supervize cs
dc.subject duševní hygiena cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject strukturovaný rozhovor cs
dc.subject Helping worker en
dc.subject burnout en
dc.subject reasons and exposures of burnout en
dc.subject developing phases of burnout en
dc.subject prevention of burnout en
dc.subject supervision en
dc.subject mental hygiene en
dc.subject research en
dc.subject structured interview en
dc.title Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. cs
dc.title.alternative Prevention of burnout in the helping professions. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2009-06-23
dc.description.abstract-translated The theme of my diploma thesis is: "Prevention of burnout in the helping professions.'q This thesis comes out from theoretical knowledge and it is supplemented with empirical part. Theorethic part presents the sight on a helping worker personality, his typical traits and characteristics, which shouldn't be missing during act of helping. I advert to the ethical aspect of helping too. The second chapter summarizes findings of professional authors in the field of burnout. It also defines the term of burnout, compares it with other negative mental conditions, it advert to the burnout risk insiders, deals with its reasons and exposures, it describes the burnout developing phases. Chapter about burnout prevention of already described burnout syndrome is an important part of my diploma work. The chapter offers you a number of a ways and means, how can we effectively fight against the burnout syndrome. The thesis includes also methodological part, which aim was to find out attitudes of helping workers to burnout. This research was performed in selected helping organizations in the Šumperk city. The research was processed and evaluated in my thesis. I got in deeply to this problem and simultaneously I try to help for better understanding this whole society problem. This thesis can be used by workers of the helping professionals as a guidance to distinguish burnout and it also can be used as a direction how can we prevent the syndrome. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12086
dc.date.assigned 2009-02-17
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
pavlíčková_2009_dp.pdf 3.819Mb PDF View/Open
pavlíčková_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
pavlíčková_2009_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account