Význam psychologie v přípravě a práci zdravitní sestry

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam psychologie v přípravě a práci zdravitní sestry

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Josef
dc.contributor.author Hašová, Věra
dc.date.accessioned 2010-07-19T05:54:11Z
dc.date.available 2010-07-19T05:54:11Z
dc.date.issued 2010-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12027
dc.description.abstract Hlavním cílem je zjistit, jaká je úroveň znalostí z psychologie u zdravotních sester ve vztahu ke sledovaným tématům. Bakalářská práce je zpracována kvantito-kvalitativním způsobem. Zabývá se některými oblastmi psychologické problematiky dětí v průběhu jejich hospitalizace právě z pohledu zdravotních sester. Jde především o neuspokojení základních psychických potřeb v průběhu hospitalizace, syndrom hospitalismu, agresivitu u dětí a kon-flikty. Zahrnuta je i separační úzkost z důvodu vysoké důležitosti psychologického pocho-pení a řešení tohoto jevu. Teoretická část je věnována definicím a odborné terminologii, je seznámením s touto problematikou, informuje o komplexní péči a zaměřuje se na prevenci vzniku psychologických problematik. Praktická část obsahuje provedené dotazníkové šet-ření snažící se zjistit analýzou získaných dat, jaký pohled na problematiku zaujímají od-borníci - v tomto případě zdravotní sestry, které daným situacím musí dnes a denně čelit - tedy také zjistit úroveň předpokladů pro řešení. Jsou sledovány určité aspekty, jako napří-klad věk, nejvyšší dosažené vzdělání a úroveň znalostí z psychologie. cs
dc.format 60 ., 18 s. příloh cs
dc.format.extent 5218447 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Psychologie cs
dc.subject neuspokojení základních psychických potřeb v průběhu hospitalizace cs
dc.subject syndrom hospitalismu cs
dc.subject separační úzkost cs
dc.subject agresivita u dětí cs
dc.subject konflikty cs
dc.subject batole cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject školní věk cs
dc.subject dospívání-puberta cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject dětské oddělení cs
dc.subject vědomosti cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject zdravotní sestra cs
dc.subject Psychology en
dc.subject psychological subdeprivation en
dc.subject syndrome of hospitalism en
dc.subject separation anxiety en
dc.subject aggressiveness of children en
dc.subject conflicts en
dc.subject toddler en
dc.subject preschooler en
dc.subject grade-schooler en
dc.subject pre - teen en
dc.subject teen en
dc.subject questionnaire en
dc.subject children's department en
dc.subject knowledge en
dc.subject education en
dc.subject nurse en
dc.title Význam psychologie v přípravě a práci zdravitní sestry cs
dc.title.alternative Signification of psychology in study and work for nurses en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šrahůlková, Kateřina
dc.date.accepted 2010-06-21
dc.description.abstract-translated The main aim of the Bachelor's thesis is to find out the level of nurses' knowledge of psychology in relation to chosen topics. A combination of quantitative and qualitative methods is used in the research. It deals with psychological responses of children to hospi-talization from the point of view of nurses. It focuses especially on some areas of psycho-logical subdeprivation, syndrome of hospitalism, aggressiveness of children and possible conflicts. Separation anxiety is also involved because of high importance of psychological understanding of this problem and necessity of its solving. The theoretical part explains definitions and terminology, gives an overview of the topic and information about complex care and concentrates on possible preventive measures. The practical part consists of ques-tionary, trying to find out via data analysis which view do specialists occupy - in this case it means nurses, who have to face those situations almost daily - therefore find out level of preconditions for solutions too. Some aspects are watched, for instance age, highest ac-quired education and level of knowledge in psychology. en
dc.description.department Ústav ošetřovatelství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/100 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 14199
dc.date.assigned 2010-01-18
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hašová_2010_bp.pdf 4.976Mb PDF View/Open
hašová_2010_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
hašová_2010_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account