Systém hodnocení zaměstnanců v pobytovém sociálním zařízení pro seniory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém hodnocení zaměstnanců v pobytovém sociálním zařízení pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Nováková, Helena
dc.date.accessioned 2013-10-11T02:40:33Z
dc.date.available 2013-10-11T02:40:33Z
dc.date.issued 2013-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/24021
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá systémem hodnocení zaměstnanců v domově pro seniory. Cílem předložené diplomové práce je analýza současného systému hodnocení zaměstnanců v Charitním domově Otrokovice, zhodnocení výsledků a na základě poznatků, zjištěných v analytické části, navržení projektu zlepšení systému hodnocení zaměstnanců v organizaci. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V první části této práce jsou shrnuta teoretická východiska, vztahující se k oblasti hodnocení zaměstnanců. Konkrétně vymezuje pojem hodnocení pracovníků, definuje kritéria, kompetence a předmět hodnocení, popisuje některé metody používané v procesu hodnocení pracovníků. Další část je praktická, obsahuje analytickou a projektovou kapitolu. Praktická část začíná charakteristikou organizace. Následně je zpracován popis a analýza stávajícího systému hodnocení zaměstnanců, vymezení předností a nedostatků systému, jakožto podklad pro vytvoření projektu. V rámci analýzy je využito zejména kvantitativního výzkumu. Na základě poznatků zjištěných v analytické části práce je navržen projekt na zefektivnění systému hodnocení zaměstnanců v Charitním domově Otrokovice. Součástí projektu je také zhodnocení navrženého projektu z hlediska času, nákladů a rizik, která by mohla provázet jeho realizaci. cs
dc.format 121 s. cs
dc.format.extent 2463540 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hodnocení zaměstnanců cs
dc.subject metody hodnocení cs
dc.subject proces hodnocení cs
dc.subject hodnotící pohovor cs
dc.subject formulář pro hodnocení cs
dc.subject Employees' evaluation en
dc.subject methods of evaluation en
dc.subject process of evaluation en
dc.subject evaluation interview en
dc.subject evaluation form en
dc.title Systém hodnocení zaměstnanců v pobytovém sociálním zařízení pro seniory cs
dc.title.alternative The System of Employee Evaluation in a Residential Social Care Facility for Seniors en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana
dc.date.accepted 2013-05-28
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with employee evaluation system in a home for the elderly. The aim of this thesis is to analyze the current employee evaluation system in a Charity home Otrokovice, evaluation of results and based on the findings identified in the analyti-cal part, the design of the project to improve the assessment of employees in the organization. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the first part of this thesis the literature search relating to the employee evaluation is summarized. Specifically defines the term appraisal, defines the criteria and competencies of the assessment, describes some of the methods used in the evaluation process workers. The next part presents the practical part, which contains analytical and the project chapter. The practical part begins with the characteristics of the organization. Then it is processed description and analysis of the current employee evaluation system, defining strengths and weaknesses of the system as a basis for creating a project. In the analysis is mainly used quantitative research. On the basis of knowledge found in the analytical part of the thesis project is designed to streamline the system of employee evaluation in a Charity home Otrokovice. The suggested project is also evaluated from the time, costs and risks point of view, which can influence its realization. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 29762
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2013-05-02


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2013_dp.pdf 2.349Mb PDF View/Open
nováková_2013_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2013_op.doc 135Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account