Metodika efektivního event marketingu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metodika efektivního event marketingu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Kotová, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:21:11Z
dc.date.available 2015-03-08T21:21:11Z
dc.date.issued 2006-07-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/30929
dc.description.abstract Disertační práce řeší problematiku efektivního event marketingu jak z pohledu úspěšné realizace eventu, tak z pohledu splnění stanovených cílů firmy. Cílem práce bylo na základě zkoumání, analyzování, provedení literární rešerše monografické a seriálové literatury a praktických zkušeností s event marketingem navrhnout metodiku efektivního event marketingu. Disertační práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola obsahuje literární rešerši monografické a seriálové literatury vztahující se k event marketingu. Ukázalo se, že ačkoli hraje event marketing významnou roli v komunikaci firem, samotné pojetí efektivnosti v souvislosti s event marketingem se setkává se značnými nedostatky. Literatura, která by se věnovala efektivnosti event marketingu, nebyla doposud publikována. Druhá kapitola je věnována cílům práce, výzkumným otázkám a definovaným hypotézám. Třetí kapitola pojednává o metodách využitých v práci. Čtvrtá kapitola obsahuje hlavní výsledky práce, její součástí jsou výsledky primárního marketingového výzkumu a navržená metodika efektivního event marketingu. Pátá kapitola objasňuje teoretický a praktický přínos práce. Součástí práce jsou tři případové studie, které byly autorkou zpracovány na základě realizace tří eventů, jejichž cílem bylo ověřit navrhovaný postup při realizaci efektivního event marketingu.
dc.format 143
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject Event cs
dc.subject event marketing cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject metodika cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject měření efektivnosti cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject Event en
dc.subject event marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.subject methodology en
dc.subject efficiency en
dc.subject measurement of effectiveness en
dc.subject qualitative research en
dc.subject quantitative research en
dc.title Metodika efektivního event marketingu cs
dc.title.alternative The methodology of effective event marketing en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Hittmár, Štefan
dc.contributor.referee Švarcová, Jena
dc.date.accepted 2014-12-17
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis solves the issue about effective event marketing both in terms of successful event realization, and in terms of fulfillment of the goals of the company. The aim of this dissertation was based on research, analysis, literature search of monographic and seriál literature and practical experience in event marketing to design the methodology of effective event marketing. Dissertation thesis is divided into five chapters. The first chapter contains a literature search of monographic and seriál literature related to event marketing. It turned out that although the event marketing plays an important role in the communication of companies, the very concept of effectiveness in the context of event marketing meets with significant shortcomings. The literature that would be given to the effectiveness of event marketing has not been published yet.The second chapter is devoted to objectives of dissertation, research questions and defined hypotheses. The third chapter discusses the method sutilized in the dissertation. The fourth chapter contains the main results of the work; it includes the results of the primary marketing research and proposed methodology of effective event marketing. The fifth chapter clarifies the theoretical and practical benefits of the work. The thesis includes three cases tudies that were developed by the author on the basis of the three events realization, with the aim to test the proposed procedure when the implementation of effective event marketing.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24565
dc.date.submitted 2014-08-31


Files in this item

Files Size Format View
kotová_2006_dp.pdfBlocked 3.261Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account