Budování brandu v gastronomii: FitFoodie Restaurant

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Budování brandu v gastronomii: FitFoodie Restaurant

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Vojáčková, Tereza
dc.date.accessioned 2017-07-03T09:16:03Z
dc.date.available 2017-07-03T09:16:03Z
dc.date.issued 2017-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/41337
dc.description.abstract Teoretická část vysvětluje pojmy a souvislosti tří hlavních oblastí zájmu diplomové práce firemní identity, marketingových komunikací a marketingového výzkumu. Část o fi-remní identitě se věnuje její definici, významu a jednotlivým složkám firemnímu desig-nu, firemní komunikaci, firemní kultuře a produktu. Práce blíže specifikuje klíčové odliš-nosti budování značky v odvětví gastronomie. Podkapitola o marketingových komunika-cích stručně představí nástroje komunikačního mixu, proces komunikace, podrobněji se zabývá nástroji word-of-mouth, reklamou, sociálními sítěmi, event marketingem a public relations. Poslední částí teoretického základu představují pojmy marketingového výzku-mu dotazníkové šetření a SWOT analýza. Praktická část je nejobsáhlejším a nejvíce podrobným oddílem diplomové práce. Popisuje vznik značky FitFoodie Restaurant, nastavenou firemní identitu a její vliv na image v rámci lokálního trhu. Věnuje se dále jednotlivým nástrojům komunikačního mixu, které slouží k budování brandu. Za pomocí dotazníkových šetřeních a rešerše trhu analyzuje potenciál "fit foodu" v gastronomii a hodnotí současné vnímání značky po prvním roce jejího zavedení. Realizovaná zkoumání dala podněty k rozpracovanému projektu FitFo-odie Lounge, který by měl být realizován v létě 2017.
dc.format 97 s. (181 648 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject firemní identita cs
dc.subject firemní design cs
dc.subject firemní komunikace cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject firemní produkt cs
dc.subject osobnost firmy cs
dc.subject image cs
dc.subject brand building cs
dc.subject značka cs
dc.subject love brand cs
dc.subject mise cs
dc.subject vize a poslání cs
dc.subject design manuál cs
dc.subject logotyp cs
dc.subject ochranná známka cs
dc.subject symbol cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject word-of-mouth cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject event marketing cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject gastrono-mie cs
dc.subject fit food cs
dc.subject corporate identity en
dc.subject corporate design en
dc.subject corporate communications en
dc.subject corporate culture en
dc.subject corpo-rate product en
dc.subject image en
dc.subject brand building en
dc.subject brand en
dc.subject love brand en
dc.subject mission en
dc.subject vision en
dc.subject design manual en
dc.subject logo en
dc.subject trademark en
dc.subject symbol en
dc.subject marketing communication en
dc.subject communication mix en
dc.subject word-of-mouth en
dc.subject social media en
dc.subject event marketing en
dc.subject questionnaire en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject gastronomy en
dc.subject fit food en
dc.title Budování brandu v gastronomii: FitFoodie Restaurant
dc.title.alternative Building the Gastronomic Brand: FitFoodie Restaurant
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2017-05-24
dc.description.abstract-translated The theoretical part explains terms and context of three main areas of interest - corporate identity, marketing communications and marketing research. The section dedicated to corporate identity is about the definition, importance and individual components - corpo-rate design, corporate communications, corporate culture and product. The thesis specifies specifics in brand building in the restaurant services. Subchapter of marketing communi-cations briefly introduces tools of communication mix, communication process, detailing describes word-of-mouth, advertising, social networks, event marketing and public relati-ons. The last part of the theoretical basis deals with marketing research - survey and SWOT analysis. The practical part is the most comprehensive and most detailed section of the thesis. Describes the development of FitFoodie Restaurant brand, employed corporate identity and its influence on the image within the local market. It is also about the individual in-struments of communication mix, which is used for the brand building. With the help of surveys and market research is the potential of "fit-food" in gastronomy analyzed. Thesis evaluates current perception of FitFoodie Restaurant brand in one year of its introduction on local market. Realized investigation gave ideas for a new project FitFoodie Lounge. It´s goint to be realized in the summer of 2017.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 47475
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2017-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
vojáčková_2017_dp.pdf 8.909Mb PDF View/Open None
vojáčková_2017_op.doc 152.5Kb Unknown View/Open None
vojáčková_2017_vp.doc 152Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account