Managing Service Quality Through The Use of Marketing Tools

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Managing Service Quality Through The Use of Marketing Tools

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Juříková, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:37:21Z
dc.date.available 2018-02-06T00:00:21Z
dc.date.issued 2009-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8322
dc.description.abstract S rostoucím sektorem služeb sílí konkurenční prostředí a vyvstává tak potřeba efektivního řízení kvality služeb včetně důsledného marketing managementu v terciární sféře. Hlavním cílem této práce je na základě analýz ověřit, zda lze řídit kvalitu služeb a přitom dosáhnout ekonomického i komunikačního efektu (tzn. nejen zisku, ale i známosti značky produktu či poskytovatele, příp. loajality k ní) nastavením a efektivním využitím nástrojů marketingu, a to na základě výstupů marketingového výzkumu. V první části jsou uvedeny důvody, zdroje motivace autorky psát o dané problematice, je zde vyjádřen postoj k současné situaci v terciárním sektoru a významu řízení kvality. Tato část ústí ve formulaci cílů a hypotéz, volbu metodologie práce. K naplnění cílů je následně zpracována rešerše dostupných sekundárních zdrojů informací (zejména odborných publikací, článků a studií) a realizována průzkumná sonda zjišťující míru implementace marketingu do českých podniků služeb. Syntézou výstupů literární rešerše a konfrontace primárních šetření byl vytvořen základ pro model marketingového plánování ve službách zohledňující řízení kvality služeb, který je hlavním přínosem práce. Přínos práce pro teorii dále spočívá v definici specifik marketingového řízení v podnicích služeb a metodologii marketingového výzkumu pro řízení kvality služeb. cs
dc.format.extent 2983252 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 06.02.2018 cs
dc.subject terciární sektor cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject řízení kvality cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject vlastnosti služeb cs
dc.subject specifika marketingu služeb cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject tertiary sector en
dc.subject service marketing en
dc.subject quality management en
dc.subject marketing research en
dc.subject service properties en
dc.subject specifics of service marketing en
dc.subject marketing mix en
dc.title Managing Service Quality Through The Use of Marketing Tools cs
dc.title.alternative Managing Service Quality Through The Use of Marketing Tools en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Gero, Štefan
dc.contributor.referee Kubík, Josef
dc.date.accepted 2009-04-23
dc.description.abstract-translated The developing service sector is growing stronger with the competitiveness and there is incoming the need of effective quality service management together with the real marketing management in the tertiary sphere.The principal aim of this thesis is on the basis of some analysis to verify the possibility of quality service management and also the possibility to gain economic and communication effect (it means not only the profit but also the trademark general knowledge of the product or the provider and also the loyalty) through the perfect setting and effective marketing tools application on the basis of research marketing results. The first part is presented the reasons, author's motivation sources to write about these problems. There is explained the attitude towards the recent situation in the tertiary sector and the importance of quality management. This part brings the aims and hypothesis formulation and also the choice of work methodology.For the aim accomplishment is elaborated the search of all accessible and available information sources (mostly professional publications, articles, studies) and is realized the fact-finding probe that is surveying the rate of marketing implementation in the Czech service companies. Through the results of literary sources synthesis and through the primary research confrontation was created the basis for service marketing plan model that is oriented toward the quality service management as the main contribution. The theory contribution is the specific marketing management definition in service companies and the marketing research methodology for quality service management. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 13411
dc.date.assigned 2003-09-01


Files in this item

Files Size Format View
juříková_2009_dp.pdfBlocked 2.845Mb PDF View/Open
juříková_2009_vp.pdf 97.95Kb PDF View/Open
juříková_2009_op.pdf 82.60Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account