Trendy rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Trendy rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Glogar, Alois
dc.contributor.author Voloch, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:41:45Z
dc.date.available 2010-07-17T11:41:45Z
dc.date.issued 2009-09-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8336
dc.description.abstract Teze disertační práce řeší problematiku trendů rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu. Hlavním cílem disertační práce je na základě teoretického a terénního průzkumu identifikovat a zhodnotit současný stav vztahů firmy a zákazníka na průmyslovém trhu v prostřední nového marketingu v České republice s ohledem na vývojové trendy tohoto vztahu. Navrhnout postup při zavádění principů CRM do jednotlivých průmyslových společností, a tím nastínit implementační postup teoretických poznatků (východisek) do podnikové praxe. Literární rešerše (první kapitola) je selektována do čtyř základních částí. První část poukazuje na problematiku trhu, průmyslového trhu či firemního nakupování. Druhá část se věnuje definování vybraných průmyslů - stavebnictví, strojírenství, energetika. Třetí část je věnována marketingu, jeho vývojovým tendencím i problematice nového marketingu. Čtvrtá se zabývá problematikou zákazníků. Ve druhé a třetí kapitole autor definuje cíle a hypotézy disertační práce. Ve čtvrté kapitole autor uvádí metody, použité při zpracovávání disertační práce včetně definování rizik disertační práce. Obsahem páté kapitoly jsou hlavní výsledky disertační práce. Konkrétně vyhodnocení výsledků z provedeného kvantitativního a kvalitativního průzkumu. Dále je zde verifikace cílů a hypotéz. Na základě všech výsledků, autor v osmé kapitole navrhl, konkrétní doporučení pro průmyslové společnosti. Teoretické, praktické a pedagogické přínosy disertační práce jsou přiblíženy v deváté kapitole. cs
dc.format.extent 1730851 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Průmyslový trh cs
dc.subject marketing cs
dc.subject nový marketing cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject aktivní vztah k zákazníkům cs
dc.subject CRM cs
dc.subject Industrial market en
dc.subject marketing en
dc.subject new marketing en
dc.subject consumer en
dc.subject active relation to consumers en
dc.subject CRM en
dc.title Trendy rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu cs
dc.title.alternative The Trends of Development of the Relationship between the Company and the Customer on the Industrial Markets in the Field of the New Marketing en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Lipták, František
dc.contributor.referee Trnka, František
dc.date.accepted 2009-12-11
dc.description.abstract-translated Dissertation Thesis solves questions of relations between customer and company on industrial markets in new marketing environment. Main goal of dissertation work is with the aid of theoretic and field research, identify and evaluate the present state of relations between customer and company on industrial market in new marketing environment in Czech Republic, considering the developments of this relation. Part of this research is also determination and identification in what way can be this knowledge developed and improved. In terms of designed (recommended) improvement of behavior to consumers by selected companies, formulate possibilities of (new marketing) effective principles utilization in business structures, thereby outline the implementation progress of theoretic knowledge (solution) into business practice. Literary background research (first chapter) is divided into four main parts. First part adverts to market problems, industrial market or corporate buying. Second part attends to selected industries definition - building industries, engineering, energy industries. Third part is devoted to marketing, its development trends and new marketing problems. Fourth deal with consumers problems. Objectives and hypotheses are defined by the author in second and third chapter. In fourth chapter, author stated methods used at dissertation work processing including diverzifications definition. Fifth chapter is targeted on general dissertation work objective results. In the concrete, reseults evaluation from quantitative and qualitative research. Further there is objectives and hypotheses verification. In terms of all results, in eighth chapter author suggested concrete recommendation for industrial companies. Theoretical, practical and educational contribution of dissertation work are stated in ninth chapter. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 13802
dc.date.assigned 2004-09-07


Files in this item

Files Size Format View
voloch_2009_dp.pdf 1.650Mb PDF View/Open
voloch_2009_vp.pdf 74.32Kb PDF View/Open
voloch_2009_op.pdf 120.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account